Husdyrhald & fôring

Økologisk birøkt – noe for deg?-

Bier er nødvendige for pollinering av en rekke kulturvekster og dermed svært viktige for vår matforsyning. Honning er dessuten sunt og godt! Starter du med birøkt, bidrar du til å motvirke den skremmende biedøden, som mange land opplever. Nå kan du lære om økologisk birøkt i et hefte fra Norges birøkterlag.

Sist endret: 07/06/2017 15:55 Les mer

Økologisk produksjon av egg - kort innføring

Økologisk produksjon av egg er tema i en ny Bioforsk FOKUS utarbeidet av Bioforsk og Animalia. Heftet gir en kort innføring i økologisk produksjon av egg med fokus på dyremateriale, lover og regler, dyrehelse, forebygging og behandling av sjukdom, fôr og fôring, driftsopplegg, hus og innredning.

Sist endret: 23/01/2012 15:02 Les mer

Oppstalling av kalven-

Kalv på utmarksbeite

I både konvensjonell og økologisk mjølkeproduksjon skal vi ha fokus på god dyrevelferd i alle ledda i produksjonen. Kalvane er ein viktig del av besetninga, og eit godt kalvehald gir ein god start for ein god mjølkeproduksjon.

Sist endret: 13/06/2017 15:41 Les mer

Syrning av mjølk ved hjelp av bakteriekultur

Riktig syrna mjølk gir ein stabil effekt i mage og tarm på kalv. Den sure mjølka gjer det vanskelegare for sjukdomsframkallande bakteriar å formeire seg og dermed påføre kalven sjukdom og diare.

Sist endret: 20/10/2011 10:14 Les mer

Fôrmiddel og fôrkvalitet

Sist endret: 19/06/2014 13:25

Storfe

Sist endret: 04/10/2012 13:12

Fôring i økologisk mjølkeproduksjon - kort innføring

Økologisk mjølkeproduksjon er tema i en ny Bioforsk FOKUS som er utarbeidet av Bioforsk Økologisk og TINE Midt-Norge. Heftet gir en kort innføring innenfor temaene grovfôropptak, valg av kalvingssesong, praktisk fôring ved intensiv og ekstensiv mjølkeproduksjon, mjølkekvalitet, produksjonssjukdommer og luftegårder

Sist endret: 23/01/2012 15:01 Les mer

Parasittar og utegang

Samanlikning mellom helse til dyr i økologisk og i konvensjonell drift har vist at parasittproblem er ei ekstra utfordring i økologisk produksjon. Dette er særleg på grunn av krav om utegang til alle dyreslag i økologisk landbruk. Ved at dyra går ute, blir dei utsette for fleire parasittar via jord, planter og ville dyr. Dette krev nøye planlegging og tilrettelegging for beiting på ulike område og på stort nok areal. Sambeiting eller vekselbeiting, det vil seie at fleire dyreslag beiter saman eller på same område etter kvarandre, vil kunne redusere talet på parasittar på beitet.

Sist endret: 15/03/2011 15:28 Les mer

Oppklaring «økokylling» og «saktevoksende fjørfe»

Det har vært noe forvirring rundt begrepene «økokyllingrase» og «saktevoksende fjørferase». Mattilsynet har nå fastsatt hva som er tillatt i økologisk produksjon.

Sist endret: 29/06/2010 14:22 Les mer

Likere enn før i mjølkeproduksjonen

Produksjonstallene fra økologisk og konvensjonell mjølkeproduksjon viser at forskjellen mellom driftsformene har blitt mindre enn den var tidligere.
Sist endret: 04/09/2009 10:02 Les mer