Omlegging-

Omlegging

Omlegging til økologisk drift av jorda kan gjøres over lang tid, ved å legge om skiftevis over flere år. Andre velger en raskere strategi og legger om all jord i løpet av få år. Omlegging av husdyra krever blant annet at fôret på garden er godkjent økologisk. Mange venter derfor med å legge om husdyrproduksjonen til etter at arealene er godkjent økologisk.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk 

Uansett omleggingstid for jorda, må en også bruke tid på å «legge om hodet», det vil si skaffe seg ny kunnskap og kanskje endre innstilling til noen sider av drifta. Det er kanskje flere som er involvert i gardsdrifta? Har alle tilgang til kunnskapen de trenger? Og er det en felles positiv holdning til omlegginga?

Hva skjer ved omlegging?
Mange starter omlegging ved pløying av eng. Husk at jorda MÅ være lagelig ved all jordarbeiding! Det er enda viktigere ved økologisk drift enn ved konvensjonell. Nå er det er jordorganismene som  sørger for god næringstilgang for kulturplantene, og de må ha gode forhold i form av luft, fuktighet og næringsstoffer. Følgene av dårlig jordstruktur, som dårlig plantevekst, vassjuk jord og ugrasproblemer kan ikke kamufleres med en ekstra dose kunstgjødsel eller bruk av kjemiske sprøytemidler.

Hjelp - enga hos naboen er mye grønnere!

Eng og tingvollkirka

Økologisk eng har et annet vekstforløp enn ei eng gjødsla med kunstgjødsel. Kunstgjødsla inneholder lettløselig nitrogen, som plantene kan nyttiggjøre seg straks. I den faste delen av husdyrgjødsla er nitrogenet tyngre tilgjengelig for plantene. Jordorganismene krever en viss temperatur før de starter arbeidet med å gjøre næringa tilgjengelig for plantene. Det samme gjelder de nitrogensamlende bakteriene på belgvekstrøttene - de trenger også jordtemperatur over et visst nivå før de blir aktive. Tidlig i vekstsesongen gjelder det derfor å ha «is i magen» - konvensjonelle engarealer vil ofte være grønnere. Etter hvert som jordtemperaturen stiger og det nærmer seg 1. slått vil den økologiske enga langt på vei ta igjen naboenga i farge og avlingsnivå. 

Blir det noe avling etter omlegging, da?
Mange sammenligner økologisk drift med de puslete kulturplantene som står i kanten av jordet og som ikke har fått kunstgjødsel - det blir ikke avling av sånt... Men dette er ikke økologisk drift og skal ikke brukes til sammenligning! Erfaringene med avlingsnivå etter omlegging er forskjellige. Noen merker liten forskjell, mens andre kan oppleve en avlingsnedgang etter omlegging.

Husk at jorda trenger tid til å omstille seg på en ny type drift. Etter hvert vil avlingsnivået øke igjen, dette gjelder særlig for eng. Størst avlingsnedgang er det i korn og radkulturer. Jordart, tilgang på husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel, jordarbeiding, sorts- og artsvalg er avgjørende for hvor stor nedgangen blir. Arealtilskudd og merpris bidrar til å kompensere dette økonomisk.

Omlegging uansett jordart og driftsmåte?
Ideell jord for ei vellykka omlegging vil være mineraljord med høyt innhold av organisk materiale. Jord som er fattig på næring, for eksempel skarp sandjord eller lite omdanna myrjord vil være mer problematisk å legge om. Det er ikke tilfeldig at mye av myrjorda ble oppdyrka samtidig med at kunstgjødsla kom i salg. I konvensjonell drift tilføres garden næring via blant annet kunstgjødsel og kraftfôr. I økologisk drift er mulighetene for slik næringstilførsel begrenset. Kunstgjødsel er ikke tillatt brukt, og tillatt mengde gjødsel som kan tilføres utenfra er begrenset. Bruk av innkjøpt kraftfôr vil også være begrenset, både på grunn av høy pris og ønske om å bruke mest mulig lokale ressurser.

Inspeksjon og godkjenning

Debiomerke-økologi. Lansert september 2008

Ønsker du å legge om garden til økologisk drift må du kontakte Debio for å knytte deg til kontrollordningen. Debio har fått delegert myndighet fra Mattilsynet for å sertifisere økologisk produksjon i Norge. Kvalitetsrevisorer fra Debio utfører årlige inspeksjoner hos alle som deltar i kontrollordningen. En godkjenning fra Debio gir mulighet til å benytte Ø-merket på varene fra garden.

Veien videre

Kontaktinfo

Debio
Tlf 63 86 26 50

Norsk Landbruksrådgiving,
Tlf 902 03 317
Gir ut tidsskriftet Økologisk landbruk

Oikos
Tlf 24 12 41 00
Gir ut tidsskriftet Ren Mat

Biologisk-dynamisk forening
www.biodynamisk.no
Gir ut tidsskriftet Herba

Kontakt med dyktige rådgivere vil hjelpe deg videre i omleggingsarbeidet. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr blant annet NLR Økologisk Førsteråd. Tilbudet er gratis og omfatter besøk på garden av en rådgiver, en gjennomgang av drifta og en skriftlig rapport i etterkant med vurdering av mulighetene for omlegging. TINEs produksjonsrådgivere kan hjelpe til med omlegging av mjølkeproduksjonen.
Kontakt med andre øko-produsenter vil gi kunnskap om gode og dårlige erfaringer de har hatt, og mulighet for å diskutere faglige spørsmål. Gardsbesøk, markvandringer, kurs og møter i regi av forsøksringene er gode møteplasser.

Gå i gang!

Sist endret: 16/05/2017 08:32

Ulike kulturers behov for vann-

Sist endret: 06/01/2017 17:05 Les mer

Handlingsplan for økologisk landbruk-

Satsingen for å nå målsetningen om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk av jordbruksprodukter innen 2020 er konkretisert i en egen handlingsplan. Det første tiltaket er kampanje for økt kornproduksjon.

Sist endret: 03/11/2016 13:32 Les mer

Jordvann-

Vann påvirker i stor grad næringsomsetning og plantenes opptak av næring i jorda. Næringsstoffer som ikke er bundet til jordfraksjoner eller i jordorganismer flyter rundt i jordvæske. Næringsstoffene når planterøttene gjennom fri vannstrømming, gjennom jordorganismer og/eller ved at røttene trekker vann til seg via osmotiske og kapillære krefter. Er jorda vassmetta over tid hemmes aktiviteten til jordorganismene og faren for tap av næring og forurensing via avrenning øker.

Sist endret: 07/11/2016 13:41 Les mer

Omdanning av organisk materiale-

Daudt organisk materiale (til dels planterestar) kan delast inn i ulike fraksjonar, kvar med sin karakteristiske nedbrytningsfart. Ei slik inndeling er naturlegvis skjematisk, og samsvarar ikkje fullstendig med kjemisk veldefinerte fraksjonar. Likevel vil ei inndeling i 1) ein lett omsetjeleg, 2) ein middels omsetjeleg og 3) ein langsam omsetjeleg fraksjon som oftast gi ei god skildring av nedbrytinga.

Sist endret: 19/10/2016 14:05 Les mer

-Direktetiltak mot frøugras

Rullestjerner_Finstad
 

Frøugraset kan reguleres ved hjelp av mange direkte tiltak i økologisk drift. Summen av flere tiltak, både velprøvde i form av radrensing og hypping og bruk av biologisk kunnskap og nyutvikla redskaper kan til sammen holde ugraset nede.

Sist endret: 13/06/2017 11:08 Les mer

-Ny EU-forordning - hva med Norge?

Nytt EU-regelverk har blitt utarbeidet med ønske om forenkling, forbedring av strukturen og å gjøre regelverket mer forutsigbart. Regelverket tas inn i det norske uten forandring i ordlyden, men flere regler kan legges til spesielt for Norge.

Sist endret: 16/05/2017 09:16 Les mer

Regelverk for husdyrhold-

På varme dager er det godt å kunne kjøle seg ned, også for kyr. Foto: Reidun Pommeresche

Reglene for husdyrhold i økologisk landbruk omfatter blant annet karenstid, parallellproduksjon, transport av dyr, fôr, sykdomsforebygging og veterinærbehandling, reproduksjon, fysiske inngrep, besetningstetthet, husdyrrom og utearealer.

Sist endret: 14/02/2017 11:04 Les mer

Regelverk for plantedyrking -

Gulrot klar til høsting. Foto Leif Arne Holme

Reglene for plantedyrking omfatter blant annet forhold omkring karenstida, parallellproduksjon, næringstilførsel, plantevern, formeringsmateriale og veksthusproduksjon.

Sist endret: 14/02/2017 11:01 Les mer

Inntekter i husdyrholdet-

Inntektene i husdyrholdet vil endres ved omlegging til økologisk drift. Offentlig tilskudd til økologisk husdyrhold og merpris på produktene vil gi flere inntekter, mens lavere ytelse og dyrere kraftfôr virker negativt på sluttresultatet. Størrelsen på de ordinære tilskuddene til husdyrhold og fôrproduksjon vil også bli påvirket av ei omlegging.

Sist endret: 19/10/2016 13:00 Les mer