Omlegging-
Debioskjema storkjøkken

Regelverk for økologisk produksjon-

I Norge er økologisk landbruksproduksjon regulert av Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler «økologiforskriften», fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og har delegert ansvaret for dette tilsynet til Debio. Primærprodusenter kommer i kontakt med øko-regelverket ved inspeksjon og kontroll fra Debio og gjennom regelverksveilederne som beskriver produksjonsreglene.

Begrepet «økologisk landbruk» er beskyttet, og alle som produserer økologiske matvarer må forholde seg til det offentlige regelverket som finnes på området. Før omlegging til økologisk drift er det nødvendig å sette seg inn i regelverket og få en oversikt over hvilke konsekvenser omlegginga vil få for drifta på egen gård.

Hvordan regelverket er bygd opp

Økologisk produksjon er omfattet av EØS-avtalen og EUs regelverk for økologisk produksjon tas inn i den norske økologiforskriften. Økologiforskriften omhandler produksjonsregler, kontrollordninger, nasjonale tilleggsregler på områder EUs regelverk ikke dekker og andre tilleggsbestemmelser.

Regelverksveilederne bygger på økologiforskriften og gis ut av Mattilsynet, som har ansvar for regelverket. Det er en veileder som gir utfyllende informasjon om regelverket for økologisk landbruksproduksjon. En annen veileder gir utfyllende informasjon om foredling, lagring, import og omsetning av økologiske landbruksprodukter, næringsmidler og fôrvarer. Veilederne må leses sammen med forskriften, inklusive forordningsteksten, da det alltid er forskriften med oppdatert forordningstekst som utgjør de til enhver tid gjeldende bestemmelsene.

Internasjonalt er idébakgrunn og mål for økologisk landbruk fastsatt av IFOAM Organics International og regelverket for økologisk landbruksproduksjon tar utgangspunkt i dette. Reglene er utarbeidet for praktisk drift, og er utformet med tanke på å forene viktige mål med hva som er praktisk mulig. Den enkelte regel er minstekrav for godkjenning.

«Økologisk landbruk er et produksjonssystem som opprettholder sunne jordsmonn, bærekraftige økosystemer og folks helse. Dette systemet bygger på økologiske prosesser, biologisk mangfold og kretsløp tilpasset lokale forhold, istedenfor å være avhengig av innsatsfaktorer med uheldig effekt. Økologisk landbruk kombinerer tradisjon, innovasjon og vitenskap til gagn for vårt felles miljø og fremmer rettferdighet og god livskvalitet for alle.» (Norsk oversettelse av definisjon vedtatt av IFOAM 2008)

De fire IFOAM - prinsippene:

  • Helse - Økologisk landbruk skal opprettholde og fremme helsa til jord, planter, dyr, mennesker og jordkloden som en udelelig helhet
  • Økologi - Økologisk landbruk skal bygge på levende økologiske systemer og kretsløp, arbeide med dem, etterligne dem og hjelpe til å bevare dem
  • Rettferdighet - Økologisk landbruk skal bygge på relasjoner som sikrer rettferdighet når det gjelder vårt felles miljø og mulighet for livsutfoldelse
  • Varsomhet - Økologisk landbruk skal drives på en ansvarlig og varsom måte for å ta vare på miljøet og beskytte helse og velvære for nåværende og framtidige generasjoner (Norsk oversettelse av prinsipper vedtatt av IFOAM 2005)

Debio

Debios kontrollordning følger varene fra jord til bord. Produsenter søker om å bli en del av kontrollordningen og Debio inspiserer at driften tilfredsstiller kravene til økologisk produksjon gjennom gardsbesøk og samtale med driftsansvarlig. Debios rolle er å være et bindeledd mellom gårdbruker og forbruker. De hjelper de gårdbrukerne som ønsker å drive økologisk, samtidig som kontrollen er en forsikring overfor forbrukerne om at de økologiske varene er hva de gir seg ut for å være. Alle som blir godkjent blir fulgt opp med årlige inspeksjoner og uanmeldte besøk. Slik sikres den økologiske kvaliteten på produktene, og Ø-merket er forbrukernes og produsentenes garanti for dette.

Karenstiden for planteproduksjon er tidsrommet som begynner ved drift av et areal i henhold til reglene for økologisk landbruksproduksjon og varer fram til areal/produksjon kan godkjennes økologisk. Karenstid for husdyr er tidsrommet som begynner ved fôring og stell i henhold til reglene for økologisk landbruksproduksjon, og varer fram til besetningen kan god kjennes økologisk.


Les mer:

>> Mattilsynet sine veiledere

>> Regelverk for plantedyrking

>> Regelverk for husdyrhold

>> Ny EU - forordning

>> Prinsippene for Økologisk Landbruk