Jord - arbeiding

Våronn og jordpakking

Rett lufttrykk i alle dekk er viktig for riktig jordarbeiding og for å unngå uopprettlige pakkeskader i våronna. Skadene blir størst om jorda ikke er tørr nok.

Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk og Kjell Mangerud

Pakking i det øvre jordlaget (pløyesjiktet) kan gi store avlingsskader samme år. Pakkeskadene kan være relativt store uten å være synlige. Er pakkeskadene synlige, er avlingssvikten mer enn 20 %. For å unngå disse skadene er det lågt lufttrykk og tørr jord som er svaret. Pakkeskader i matjordlaget repareres som oftest etter 1 til 3 år. Et praktisk mål på om hjulutstyret er godt nok og lufttrykket er lågt nok, er at det ikke blir spor som er djupere enn 3-5 cm i pløyd jord og 2-3 i voll.

Tommelfingerregel
Professor Inge Haakanson i Sverige har gitt følgende anbefaling: Ikke noe dekk skal ha lufttykk over 0,8 bar, ingen aksel skal ha større last enn 6 tonn, 9 tonn for boggi. Er det fuktig skal det være lavere trykk og last, men aller helst vent til det er tørt nok. I økologisk bør en holde seg under disse anbefalingene for aksellast, for å unngå pakkeskader og påfølgende dårlig næringsomsetning.

Danske forskere har utformet 50/50 reglene: En skal ikke ha større pakkingstrykk på 50 cm enn 50 Kpa (0,5 bar). Får man pakking i jorda dypere enn 50 cm, ansees pakkeskaden som permanent. Det vil si at verken biologi, tørke/fukt eller frost/tining kan utbedre skadene i overskuelig framtid. Heller ikke mekanisk løsning er mulig på slike dyp. Det er spesielt om våren at jorda er utsatt for pakkeskader i dypet. Da er jorda tørr i overflata, men fortsatt rå nedover. Svenske forsøk viser at pakking på dette dypet gir avlingstap på 2 - 5 %. Dette er ikke mye, men over en tiår periode er summen betydelig.

Sjekk på nett
Om din traktor med utstyr gir skadelig pakking under 50 cm dyp kan du sjekke på det danske nettstedet Jordværn Online (under fanen Jord). På denne siden kan du velge dekktyper og hjulvekter og se hvordan ulike dekk fordeler trykket nedover i jorda. Nettsiden skille ikke på jordart.

Også de andre redskapene på garden bør ha gode dekk og passe lufttrykk, ikke bare traktoren. En kompressor og en nøyaktig lufttrykksmåler er nyttige redskaper.

Faktorer som påvirker jordpakking
Vanninnhold - 2-3 % økning i pakking pr 1 % mer vann i jorda
Kjøring - ca 1 % økning i pakking pr kjøring
Høyt lufttrykk - 2-3 % økning i pakking ved dobbelt trykk
Akseltrykk - gir økt pakking opp til 3 tonn, deretter forplanter pakkingen seg nedover i jorda. Bruken av tvillinghjul reduserer pakkingen, men opphever ikke den negative virkningen av kjøring på fuktig jordLes mer:
>> Reduser dieselkostnadene og unngå samtidig jordpakking