Klima & miljø

-Nanoteknologi i økologisk produksjon og foredling?

NanotechFoglet

Bruk av nanoteknologi og kunstig framstilte nanopartikler øker. Det kan være aktuelt å benytte produkter med nanopartikler i økologisk landbruk, men kunnskapen om eventuelle negative bieffekter er foreløpig svært begrenset. Mange mener derfor at med bakgrunn i "føre var"-prinsippet bør en utsette bruken av slike produkter i økologisk landbruk og produksjon.

Nanoteknologi tas i bruk på stadig nye områder i samfunnet. Som de fleste tekniske nyvinninger kan dette brukes til å utvikle både nyttige og farlige produkter, fra svært virksomme medisiner til bomber med stor sprengkraft. I matproduksjon kan en tenke seg mange bruksområder, for eksempel i plantevernmidler, innen veterinærmedisin, som tilsetningsstoffer, i emballasje og i utstyr til produksjon og videreforedling.

Hvor lang er en nanometer?
Så mye som en negl vokser i løpet av ett sekund... cirka.

Størrelse

Nanopartikler er, som navnet tilsier, svært små. En nanopartikkel defineres som mindre enn 100 nanometer (nm), det vil si en milliondel av en millimeter. Et vannmolekyl er 0,3 nm, virus kan være 20-300 nm, mens diameter av et hårstrå kan være 17 000-100 000 nm.

Naturlig og kunstig lagd

Det finnes naturlig forekommende nanopartikler, men innen nanoteknologien utvikles det stadig nye. Vanligvis benyttes gull, sølv, karbon og silikater for å produsere nanopartikler. Nanopartikler av et stoff kan opptre helt ulikt stoffet i sin naturlige form, blant annet i form av kjemisk reaktivitet, biologisk aktivitet, løselighet og farge.

Fortsatt forskning

På grunn av svært liten størrelse er slike partikler dessuten ekstremt mobile og løslige og kan i mange tilfeller trenge gjennom kroppens membraner.

NanoBud

Svært få data om eventuell giftighet, utslipp til og virkning på miljø av ulike kunstig framstilte nanopartikler er tilgjengelig per i dag. Det pågår internasjonalt forskning for å klargjøre en del av denne usikkerheten.

Bør ha svar

Eksempler på spørsmål som bør besvares før nanoteknologi eventuelt kan tas i bruk i økologisk landbruk er:

  • Hvordan er nanopartikene produsert?
  • Er det nødvendig å bruke nanopartikler?
  • Skader nanopartiklene miljøet?
  • Har nanopartiklene negative helseeffekter?
  • Hva mener forbrukerne om nanopartikler i økologiske produkter?

Føre var

Et av de fire grunnprinsippene økologisk landbruk internasjonalt bygger på er «varsomhet», det vil si «føre var»-prinsippet. Så lenge spørsmålene ovenfor er ubesvart er det vanskelig å forsvare bruken av slik teknologi i økologisk produksjon.

Kontrollorganisasjonen for økologisk landbruk og produksjon i Storbritannia, Soil Association, har forbudt bruk av kunstig framstilte nanopartikler i mat, kosmetikk og tekstiler, nettopp ut fra «føre var»-prinsippet.

Les mer

>> les om varsomhetsprinsippet