Klima & miljø

Kjemiske sprøytemidler gir klimagasser-

Hazardous-pesticide

Forskere har beregnet utslippene av klimagasser fra produksjonen av kjemiske sprøytemidler. På verdensbasis er disse utslippene i størrelsesorden mellom 3 og 140 mill tonn CO2-ekvivalenter. Dette kommer fram i rapporten «Cool Farming: Climate impacts of agriculture and mitigation potential», utgitt av Greenpeace International.

Det er forskere ved universitetet i Aberdeen som har skrevet rapporten. Rapporten tar for seg landbrukets ulike bidrag til utslipp av klimagasser, både indirekte gjennom produksjon av driftsmidler og direkte gjennom ulike jordbruksmetoder. Betydningen av avskogning for nydyrking, intensivt husdyrhold, gjødsling, produksjon av kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler og bruk av fossilt brensel i landbruket blir omtalt.

Endra landbrukspraksis og kostholdsvaner

Som bidrag til forbedringer omtales blant annet økologisk landbrukspraksis, endrete kostholdsvaner og endringer i risdyrking, alternativ bruk av myrjord og reduserte gjødselmengder.

>> last ned rapporten (engelsk)