Jord- & plantehelse

Nyttesopper spiser skadedyr-

Beauveria_bassiana_on_sugar_beet_root_maggot_USDA

I det danske prosjektet VegQure fant man at forekomsten av naturlige sopper var høyere i økologiske dyrkingssystemer sammenliknet med konvensjonelle. Disse soppene er med på å regulere omfanget av skadedyr i grønnsaker. Prosjektet registrerte også at det var færre overvintrende kålfluepupper i de økologiske systemene.


Reidun Pommeresche, Bioforsk Økologisk

 

Forekomster av og samspillet mellom nyttesopper og jordlevende skadedyr (kålfluelarver m.m.) i grønnsaksproduksjon blir saumfart i det danske prosjekt VegQure . Tre ulike økologiske vekstskifter og ett konvensjonelt er med.

Hodekål veg striper

 Foto: Nicolai Vitt Meyling

Ett av de økologiske systemene har rader med grønnsaker (salat, kål eller gulrot) og gras/grønngjødsel samtidig (bilde). I dette systemet var det mest av den insektpatogene (som «spiser» insekter) soppen Beauveria bassiana. Forskerne mener at en av grunnene til dette er at de flerårige «grønne stripene» i systemet er fordel for denne nyttesoppen både når det gjelder overlevelse og spredning. Det var også færre overvintrende kålfluepupper i de økologiske systemene sammenliknet med det konvensjonelle. Disse resultatene er fra første feltsesong, så det blir spennende å se hvordan dette utvikler seg og varierer over flere år.
Les mer om resultatene (dansk tekst).

Også Bioforsk arbeider med forholdet mellom nytteorganismer og skadedyr i grønnsaker. Forskningsleder Richard Meadow har påvist at kålfluer kan spre dødelige doser av Beauveria bassiana til sine artsfeller. I sitt doktorgrads-arbeid påviste Ingeborg Klingen at forekomsten av både Beauveria bassiana og andre insektpatogene sopparter er mye høyere i økologiske åkre enn konvensjonelle. Hun har også funnet at stoffer som produseres av kålvekster kan ha både hemmende og fremmende virkningen på nyttesoppene.
Videre arbeid med nyttesopper og med selvspredning av nyttesopp går inn i et nylig oppstartet prosjekt ved Bioforsk.

Andre ressurser:
>> Sjukdommer og skadedyr på korsblomstra grønnsaker (0,9 MB)

Bildet helt øverst av en soppinfisert larve av sukkerbetebille er hentet fra Wikipedia.