Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Høring: Handlingsplan for økologisk landbruk

Møtearenaen for økologisk produksjon og forbruk har fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan for å nå målene om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2015. Planen som nå er på høring foreslår ei rekke tiltak for å øke den økologiske primærproduksjonen.


Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk

 

Handlingsplanen for økologisk produksjon og forbruk inneholder mål og strategier helt fram til 2015, men tiltak gjelder foreløpig for første periode fram til 2010. Tiltakene går i første rekke på primærproduksjonen, og vil være aktuelle i forbindelse med jordbruksforhandlingen i 2008 og 2009 i tillegg til statsbudsjettet fro 2009 og 2010. 
 
7 prosent  i 2010
Planen foreslår at innen 2010 skal 7 prosent av matproduksjonen og 5 prosent av matforbruket være økologisk. Særlig gjelder det å styrke økonomien i økologisk korn, frukt og bær og i saueholdet. For å nå målet lanseres ei rekke nye tiltak.

Direkte til primærprodusenten

 • Økt tilskudd til grønngjødsling, og godkjenning av grønngjødsling som berettiget til arealtilskudd i andre karensår for å styrke økonomien i økologisk korndyrking.
 • Høyere omleggingstilskudd for frukt og bæri tredje karensår. 
 • Høyere tilskudd til økologisk sauover ett år. 
 • Åpne for fri etablering av økologisk geitmelkproduksjon. Stimulere til lokal foredling av geitmelk og til lokal slakting og foredling av geitekjøtt. 
 • Etablere produksjonstilskudd for økologisk fjørfehold.
 • Opphør av bindingstid etter mottatt omleggingstilskudd.

 Andre ordninger for primærproduksjonen

 • Utrede om kostnadene ved kontroll bør dekkes direkte av det offentlige framfor i form av brukeravgifter.
 • Videreføre ordningene med prisnedskrivningstilskudd og frakttilskudd for økologisk korn. 
 • Vurdere utvidelse av kvoterammenfor økologiske melkebruk, og om deler av kvoterammen skal gå til nyetablering i husdyrfattige områder. 
 • Stimulere til økt omlegging og økt samarbeid mellom typiske husdyr- og planterproduksjonsbruk.
 • Etablere formidlingstjenestefor økologiske livdyr.
 • Veiledningstiltak rettet mot primærprodusenten.

For å stimulere til økt omsetning av økomat foreslår møtearenaen ei utredning om egne tollinjer for økologiske varer og om momsreduksjon for økomat. Prosjekter som støtter omsetning av økomat i dagligvarehandelen må fortsette. Tiltak rettet mot storhusholdningssektoren og det offentlige foreslås dessuten.

Møtearenaen kommer også med tiltak for å styrke innsatsen i områder som markedsføring, forskning, utdanning, regelverksarbeid og samordning av sertifiseringsordninger i landbruket.

Kunstgjødselavgift
En liten brannfakkel som møtearenaen foreslår er miljøavgift på kunstgjødsel som er en relativt rimelig innsatsfaktor i konvensjonelt landbruk.

Du kan lese mer om handlingsplanen og tiltakene hos SLF. Høringsfristen er 7. februar 2008.

Last ned fra Statens landbruksforvaltning (SLF):
>> Høring - Handlingsplan for økologisk produksjon og omsetning