Klima & miljø

Miljøeffektene av økologisk landbruk

Det er brei enighet blant forskere om at økologisk landbruk kommer nærmest et miljøvennlig landbruk. Særlig gjelder dette bruken av kjemisk-syntetiske sprøytemidler som ikke er tillatt i økologisk drift. Også når det gjelder næringsbalanse og biologisk mangfold kommer økologisk landbruk best ut.

For elleve av 14 nasjonale miljøkvalitetsmål i Sverige finnes studier som påviser eller antyder at økologisk landbruk har positiv betydning. Dette viser en ny svensk litteraturgjennomgang som Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) ved Sveriges landbruksuniversitet publiserte i november 2007.

Seks påvisbare

Innenfor seks av de svenske miljømålene er det påvisbare effekter av økologisk drift sammenlignet med konvensjonell drift. Og det er innenfor de områdene hvor kjemisk-syntetiske sprøytemidler, kunstgjødsel og vekstskifte har betydning. 

Fravær av kjemisk-syntetiske sprøytemidler har betydning for de svenske miljømålene Giftfritt miljø og Grunnvann av god kvalitet.

Mindre nitrogen

Lettløselig kunstgjødsel er ikke tillatt i økologisk landbruk. Dette bidrar positivt til å nå målet Ingen overgjødsling. Bruk av kunstgjødsel har gjort at mengden plantenæring i jordbrukssystemet har økt, som gjør at for eksempel konvensjonelle husdyrbruk har et større nitrogenoverskudd enn økologiske bruk.

Klima

Det konvensjonelle landbruket bruker kunstgjødsel. Dette påvirker miljømålet Begrensede klimaeffekter. Til tross for økologisk landbruk noen ganger har et høyere direkte energiforbruk, viste de fleste studiene i litteraturgjennomgangen at økologisk primærproduksjon har lavere totalutslipp av klimagasser enn tilsvarende konvensjonell produksjon på grunn av klimagassutslippene ved framstilling (og til en mindre grad transporten) av kunstgjødsel. Noen studier viste det motsatte, f.eks. dyrking av matpotet og fôrkorn.

Biologisk mangfold

Andre vekstskifter med større innslag av eng gir bedre grunnlag for at økologisk landbruk kan bidra til miljømålene om Et rikt jordbrukslandskap og Et rikt plante- og dyreliv. Akkurat hvor store fordeler dette kan gi avhenger av landskapet rundt. Variasjonen på landskaps-, gårds- og feltnivå er sannsynligvis helt avgjørende for at målene om biologisk mangfold skal kunne oppfylles for jordbrukets del.

Diffuse miljøeffekter

For de fem gjenværende miljømålene (Frisk luftKun naturlig forsuring, Levende sjøer og vassdrag, Hav i balanse samt Levende kyst og skjærgård, og Godt bomiljø) fantes det studier som viste positiv effekt av økologisk landbruk, men antall studier var begrenset som fører til at usikkerheten blir større. En generell konklusjon fra den svenske litteraturgjennomgangen var at det mangler mye kunnskap om mange av jordbrukets diffuse miljøeffekter. 

Tabell 1. Oversikt over absolutte og relative miljøeffekter av økologisk landbruk sammenlignet med konvensjonelt landbruk.
"Absolutt" refererer til økologisk landbruks effekt på miljøet, og "relativ" refererer til den relative effekten sammenlignet med konvensjonelle systemer. Etter Kasperczyk og Knickel i «Organic Agriculture - A Global Perspective (2006)».

 Område Aspekt  Miljøpåvirkning  
     Absolutt  Relativ
 Biodiversitet  Genetisk diversitet   +  + 
   Floradiversitet  +  ++ 
   Faunadiversitet  +  +++
   Habitatdiversitet  +?  +
 Landskap  Landskapsstrukturer/estetisk verdi   +?  +
 Jord  Organisk materiale i jorda og pH   ?  ++
   Biologisk aktivitet   +?  +++
   Jordstruktur  ?  +
   Erosjon  -  ++/-
   Forørkning  +  +
 Overflate-
 og grunnvann
 Næringsstoffanvendelse  og -balanse  -  ++
   Nitratutvasking  -  ++/-
   Fosfor  0  +?
   Pesticider  -  +++
   Patogener  -  -?
 Klima og luft  Karbondioksid (CO2)    +?  +?
   Lystgass (N2O)    -  +/-?
   Metan (CH4)  -  ?
   Ammoniakk (NH3)  -  +/-?
 Energi  Energiforbruk  (per dekar og per output)  na  ++/-?
   Energieffektivitet (input/output ratio)   na  +?

+ = litt bedre; ++ = bedre; +++ = mye bedre; ++/- = bedre med noen aspekt som er negative; +? = bedre med noe usikkerhet; +/- = delvis bedre og delvis verre med noe usikkerhet; ? = uklart; - = negativ effekt; 0 = ingen effekt eller forandring; na = tall kan ikke forekomme

Mer miljøvennlig

Andre forskere peker på det samme som den svenske gjennomgangen. Forskerne Kasperczyk og Knickel (2006) har gått gjennom ei rekke studier som viser at økologisk landbruk kommer nærmest et miljøvennlig landbruk (se Tabell 1). Særlig klar forskjell er det i bruken av pesticider som er svært begrenset i økologisk landbruk sammenlignet med konvensjonelle systemer.

Matjorda

Bevaring av matjorda er et annet stort område hvor økologisk landbruk er mer miljøvennlig. Omtanke for matjorda har vært et viktig prinsipp i økologisk landbruk. Det viser seg som mer organisk materiale i jorda, bevisst arbeid for å øke den biologiske aktiviteten i jorda, mer balansert næringsstoffkretsløp og mindre erosjonsrisiko.

En tredje stor fordel er det uttrykte målet om å fremme biologisk mangfold. Andre områder hvor det råder mer usikkerhet, men hvor økologisk drift ikke nødvendigvis kommer mer ufordelaktig ut, er patogener i vassdrag og i verdikjeden for mat (pga. vektlegginga av organisk gjødsel). Det samme gjelder for utslippene av N2O og CH4 (fordi gjødsellager blir sett på som en stor kilde, og CH4-utslippene er noe høyere i økologisk drift per produsert enhet). På disse områdene kreves det mer kunnskap om effekten av økologisk drift.

Kilder

  • Kasperczyk N and Knickel K (2006). Environmental impacts of organic farming. In: Organic Agriculture - A Global Perspective (Eds. Kristiansen P, Taji A and Reganold J). CSIRO Publishing, Collingwood, Australia, pp. 259-294.