Klima & miljø

Nitrogen på avveier

en underkjent miljøtrussel

NitroEurope logo
Lars R Hole, seniorforsker ved Norsk instititt for luftforskning (NILU), mener at konsekvensene av menneskenes påvirkning på den globale omsetningen av nitrogen er undervurdert. Blant annet kan slike nitrogenutslipp føre til endret artsmangfold og økt gjengroing. Dette gjelder særlig for Vestlandet, hvor økt nedbør på grunn av klimaendringene fører til økte avsetninger av lufttransportert nitrogen.


Grete Lene Serikstad, Bioforsk Økologisk

Menneskelig aktivitet det siste århundret har ført til en fordobling av mengde nitrogen som blir biologisk tilgjengelig. Det er særlig forbrenning av fossilt brensel og produksjon og bruk av kunstgjødsel-nitrogen som forårsaker dette. Dette har medført alvorlige miljøproblemer, blant annet lystgass i atmosfæren, sur nedbør, forsuring og utvasking av næringsstoffer i jord og overgjødsling av fersk- og saltvann. Du kan lese mer om dette på nettstedet forskning.no. 

Bærekraftige alternativ
Tap av nitrogen er et stort problem i jordbruket. For mjølkeproduksjon er ekstensiv drift basert på egen fôrproduksjon den mest effektive måten å bedre nitrogeneffektiviteten på. En balansert husdyrproduksjon i forhold til plantevekst ser ut til å være avgjørende for å oppnå best mulig N-effektivitet.

N-effektiviteten går ned og N-emisjonen per produsert enhet øker, dersom innkjøpet av fôr er høyt i forhold til planteproduksjonspotensialet på garden. Dette er konklusjonen fra et studium av nitrogenbalanser i 21 publiserte undersøkelser av mjølkekusystemer, fra Italia i sør til Norge i nord. Økologisk landbruk har som mål å tilpasse dyretallet til mulighetene for egen fôrproduksjon, noe som vil gi generell høy N-utnyttelse og lavt N-tap i mjølkeproduksjonen.

Flere forskere er enige om at faren for nitrogentap fra jordbruksarealer er avhengig av mengden N i systemet, i større grad enn kilden nitrogenet kommer fra. Dette indikerer at økologisk landbruk totalt sett har mindre risiko for å tape N, siden overskuddet er mindre her enn i konvensjonelt landbruk. I økologisk landbruk er grønngjødsel en av kildene for nitrogentilførsel.  Med rett handtering kan en også unngå tap av nitrogen fra grønngjødsel.