Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Mer og bedre økologiske grønnsaker

Manuell og mekanisk ugrasregulering i gulrot

Den sterke veksten i markedet for økologiske varer skaper utfordringer også i grønnsaksdyrkinga. Produsentene som skal fylle dette markedet, må ha god tilgang på oppdatert kunnskap og være del av et godt fagmiljø. Forsøksringen Fabio er «et kålhode foran» når det gjelder økologisk grønnsaksproduksjon. Ringen intensiverer nå sin satsing med et nytt 4-årig prosjekt kalt «ØkoGrønt 2010»  Kari Bysveen er leder for dette arbeidet og er allerede i gang med utprøvinger, markdager og formidling av mye godt fagstoff.

Kepaløk på seinsommeren

Den økologiske produksjonen av grønnsaker har økt lite de siste årene, til tross for økt etterspørsel og store framskritt innen dyrkingsteknikk. For eksempel er arbeidsbehovet ved ugrasregulering i løkdyrking redusert fra 30 til 4 timer per dekar på grunn av nye og bedre metoder. Det er viktig at slik kunnskap når ut til produsentene, også til de konvensjonelle produsentene som ønsker å redusere bruken av plantevernmidler eller vurderer en omlegging til økologisk.

Bred involvering
Med utgangspunkt i et engasjert produsentmiljø har Fabio forsøksring i Vestfold opparbeidet mye kunnskap om økologisk grønnsaksproduksjon. Ringen har i årenes løp fått mange konkrete utfordringer fra produsentmiljøet, og har forsøkt å finne fram til de gode, praktiske løsningene i samarbeid med produsentene selv. Denne arbeidsmetoden vil forsøksringen også benytte i «ØkoGrønt 2010», i tillegg til å knytte kontakt med andre forsøksringer og ulike kompetansemiljø.

Samarbeid
Bioforsk Økologisk er hovedsamarbeidspartner i prosjektet og skal særlig ha oppgaver innen formidling av kunnskap. Mye vil skje via nettstedene Agropub og www.fabio.no, i fagblader og i dagspresse. «ØkoGrønt 2010» har en geografisk forankring i Vestfold, men tar sikte på at arbeidet også skal ha interesse for grønnsaksprodusenter i andre deler av landet. Kari Bysveen oppfordrer derfor produsenter, ringleder og andre til å ta kontakt. I tillegg til flere lokale samlinger og markdager, ønsker prosjektet å ta initiativ til aktiviteter som har et nasjonalt nedslagsfelt.

Det er Statens landbruksforvaltning som finansierer prosjektet. Landbrukets forsøksringer er prosjekteier.