Plante-dyrking

Faktorer for lønnsomhet

i økologisk grønnsaksdyrking

Manuell høsting av gulrot

Lønnsomhet i forbindelse med økologisk grønnsakdyrking er vanskelig å forutsi. Ulike forhold kan virke positivt eller negativt inn på økonomien. Ut fra dette kan vi gjøre antakelser om lønnsomheten ved bestemte produksjonsplaner. Avlingsnivået er grunnlaget for lønnsomhetsberegninger og avgjørende for om en oppnår økonomisk gevisnt eller ikke. Faktorer som pris, ugrassituasjon m.m. spiller også inn. Dette er forhold som dyrkeren i varierende grad kan kontrollere.


Oppnådde avlinger er svært viktige for lønnsomheten. I beregningene trenger vi da opplysninger om hva som er solgt og hva som er brukt på annen måte. Frasorterte poteter eller grønnsaker brukt som fôr kan for eksempel gi salgsinntekter eller reduserte fôrutgifter på egen gård.

Lønnsomhetsfaktorer og risikofaktorer

Her følger noen betraktninger om inntekter og kostnader. Dette er ikke en fullstendig risikoanalyse, men vi drøfter ulike faktorene som påvirker avling og salgsinntekt. Disse faktorene kan i varierende grad påvirkes av dyrkeren gjennom ulike tiltak.

 Faktor (klikk på lenka for mer info)  Mulighet for påvirkning
Pris og omsetning

 LITEN
 D
en enkelte dyrker kan i svært liten grad påvirke markedspris. Kan forhandle frem avtaler med grossister på forhånd om leveranser og priser 

Valg av vekster  STOR
 M
uligheter for tilpasning til etterspørsel, pris og leveringsavtaler, grad av jordboende sykdommer (vekstskifte)
 
Ugras  STOR
 F
lere valgmuligheter i strategi og tiltak med varierende innsats av arbeid og utstyr
 
Jordboende sykdommer  STOR
 F
orebygging ved utnytting av vekstskifte og ved god tilgang på mye jord, for eksempel ved leie/bytte av jord
Luftbårne sykdommer  LITEN
 S
tor avstand til nærliggende felt, resistente sorter, tilpasning av såtidspunkt til aktuell tid for angrep av sopp
Skadedyr  STOR
 D
e fleste skadedyr kan avverges ved bruk av fiberduk/insektnett og vekstskifte . Kunnskap om levevis er viktig. Avstand fra fjorårets felt er avgjørende for kålgallmygg og gulrotflue
Vekstskifte og næringsforsyning  MIDDELS
 S
tyres av forkultur og jordas innhold av mineraler og evne til å holde på næring. Kan påvirkes ved tilsetning av næringsstoff (husdyrgjødsel, grønngjødsel)
Jordtype  LITEN
 O
fte begrenset mulighet for leie av jord eller jordbytte med bruk i nærheten
Kunnskap, veiledning og informasjon  STOR
 L
itteratur, kurs, veiledning, kunnskapsutveksling med andre dyrkere, nye erfaringer fra dyrking på eget bruk erverves hvert år

Flere av de lite påvirkbare faktorene har stor betydning for lønnsomhet, for eksempel markedspris og etterspørsel. Dette kompliserer muligheter for å predikere lønnsomhet. Det er helt avgjørende for lønnsomheten å optimalisere de faktorene som kan påvirkes for å øke sikkerheten for lønnsom produksjon. En måte å redusere risikoen på er å inngå avtaler i forkant av sesongen med grossister om leveranser og priser. Det er begrensede muligheter for dette foreløpig, men etter hvert som etterspørselen øker og markedet blir mer stabilt, vil dette kunne bli enklere å få til.

For å oppnå størst mulig grad av sikkerhet for lønnsom produksjon er det avgjørende at produsentene tenker gjennom og tar stilling til blant annet følgende:

  1. Skal det etableres avtaler med grossister og andre salgskanaler om levering av aktuelt utvalg av grønnsaker til akseptabel pris? Et større mangfold av grønnsaker enn ved konvensjonell produksjon kan være nødvendig for å oppnå markedsandeler og leveringsavtaler i et marked med fortsatt lav etterspørsel etter økologiske varer.
  2. Ved valg av vekster taes det hensyn til hvilke sykdomsorganismer og nematoder som finnes på de ulike jordteigene på bruket og man sørger for et romslig vekstskifte. Der det er mulig velges sorter som er resistente overfor sykdom. Vekster som årvisst blir utsatt for luftbårne soppsykdommer i det aktuelle området, bør unngås eller kun dyrkes i mindre omfang.
  3. Det legges opp til en god strategi for bekjempelse av ugras. Investeringer i tilleggsutstyr er i de fleste tilfeller nødvendig. Rett tiltak til rett tid er viktig og henger sammen med kunnskap og erfaring. Langvarig regnværsperioder kan være en utfordring. Forebyggende ugrasregulering må gjøres gjennom hele vekstskiftet, slik som å velge arter som er konkurransesterke og gir mulighet for effektiv bekjempelse av ugras. God økonomi i løk ett år, betyr lite om du bruker 10 år på å bekjempe kveka som ble oppformert der.
  4. Utsatte vekster dekkes med fiberduk mot skadedyr i perioder da disse angriper plantene. Tiltaket må kombineres med vekstskifte.
  5. Tilstrekkelig næringstilgang ut fra næringsbehovet til vekstene som dyrkes. Dette taes hensyn til ved design av vekstskiftet. Det må også legges inn en åpning for å modifisere og tilpasse vekstskiftet underveis med hensyn på utvikling av ugrassituasjonen. Vurder også situasjonen med sjukdommer og skadedyr med hensyn til fjorårs kulturer.