Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ny øko-forordning fra 1. januar 2009

Den 12. juni ble EUs landbruksministere enige om den nye forordninga for økologisk produksjon og merking. Den nye forordninga inneholder et sett med fullstendige mål, prinsipper og grunnregler for økologisk produksjon, og en mer sammenhengende merkeordning. Utilsiktet innblanding av inntil 0,9 % tillatte GMOer blir gjeldende også for økologiske matvarer.

Den nye forordninga inneholder også en ny permanent importordning. Det blir obligatorisk å bruke EUs merke for økologiske produkter, men det er samtidig tillatt å bruke nasjonale eller private merker. 

0,9 % utilsiktede GMOer tillatt
Produksjonsstedet skal opplyses til forbrukeren. Det er kun tillatt å bruke økomerket til matvarer hvor minst 95 % av ingrediensene er økologiske. I varedeklarasjonene til ikke-økologiske produkter er det imidlertid tillatt å anføre at økologiske ingredienser er brukt.

Det er fortsatt forbudt å bruker genmodifiserte organismer. Det fastsettes nå uttrykkelig at den generelle grensa for utilsiktet innblanding av tillatte GMOer på 0,9 % også gjelder for økologiske produkter. Lista over godkjente stoffer til bruk i økologisk produksjon endres ikke.

De nye reglene skaper også grunnlag for å tilføye regler for økologisk akvakultur, vin, tang og gjær. I fortsettelsen av denne revisjonen vil de gjeldende strenge gjennomføringsbestemmelsene på grunnlag av den nye forordninga bli overført fra den gamle til den nye forordninga.

- En glimrende avtale
Mariann Fischer Boel, EU-kommisær for landbruk og bygdeutvikling, uttalte: "Dette er en glimrende avtale, som vil gjøre det lettere for forbrukerne å gjenkjenne økologiske produkter i hele EU og gi dem sikkerhet for hva det er de kjøper. Det er et ekspanderende marked for økologiske matvarer, og jeg håper at de nye reglene vil skape grunnlaget for at veksten kan fortsette i kraft av en kombinasjon av forbrukernes etterspørsel og de europeiske bøndenes gründerånd."
 
Den nye forordninga:

 • fastsetter mer uttrykkelig mål, prinsipper og produksjonsregler for økologisk produksjon samtidig som at det bevares en viss fleksibilitet for å ta hensyn til lokale forhold og utviklingsnivå.
 • sikrer at målene og prinsippene gjelder likt for alle stadier av økologisk husdyr-, akvakultur-, plante- og fôrproduksjon så vel som økologisk matvareproduksjon.
 • presiserer GMO-reglene, i sær at det fortsatt er strengt forbudt å bruke GMO-produkter til økologisk produksjon, og at det generelle nivået på utilsiktet innblanding av 0,9 % tillatte GMOer også gjelder for økologiske matvarer.
 • lukker det hullet i lovgivninga som hittil har ført til at et utilsiktet innhold av GMOer på over 0.9 % ikke hindrer produktene fra å bli solgt som økologisk.
 • gjør det obligatorisk å bruke EU-merket på økologiske EU-produkter, men tillater at det samtidig brukes et nasjonalt eller privat merke for å fremme det felles begrepet økologisk produksjon.
 • forbyr ikke at det anvendes strengere privatrettslige regler.
 • sikrer at det kun er matvarer som inneholder minst 95 % økologiske ingredienser som kan merkes som økologiske.
 • tillater at det i ikke-økologiske produkters varedeklarasjon anføres at økologiske produkter er brukt.
 • gjelder ikke for restauranter og kantiner med mer, gir medlemslandene rett til å regulere denne sektoren, hvis de ønsker det inntil det gjøres en revisjon i 2011.
 • styrker den risikobaserte linje og forbedrer kontrollordninga ved å tilpasse den til EUs offisielle mat- og fôrkontrollsystem som gjelder for alle mat og fôrmidler, samtidig med at den spesielle kontrollen for økologisk produksjon bevares.
 • innfører en ny permanent importordning som gir tredjeland adgang til EU-markedet på samme eller tilsvarende vilkår som EU-produsentene.
 • krever at produksjonsstedet opplyses, også for importerte produkter med EU-merket.
 • skaper grunnlag for at det tilføyes regler for økologisk akvakultur, vin, tang og gjær.
 • endrer ikke listen over godkjente stoffer til bruk i økologisk produksjon, og krever at søknader om godkjenning av nye stoffer skal offentliggjøres, og at beslutninger om å gi dispensasjon skal treffes sentralt.
 • danner grunnlaget for de gjennomføringsbestemmelser som skal overføres fra den gamle til den nye forordninga, herunder lister over stoffer, kontrollregler og andre gjennomføringsbestemmelser.  

Kilde: Pressemelding fra EU, 12. juni 2007. Oversatt til norsk fra dansk.