Gjødsel & næring

Grønngjødsel-

Snitteutstyr groenngjoedsel. Foto: Høgskolen i Hedmark

Å bruke grønngjødsel betyr å bruke plantemasse som gjødsel. Plantene kan dyrkes på stedet, eller hentes inn fra et annet sted for så å bli gjødsel til nye planter som skal dyrkes. Grønngjødsel kan dyrkes samtidig eller i forkant av kulturvekstene den er ment å forbedre næringstilgangen for. Metoden har vært kjent i flere tusen år fra jordbrukskulturene i Kina og Middelhavslandene.


Sissel Hansen, Anne-Kristin Løes, Kirsty McKinnonog Svein Øivind Solberg, Bioforsk Økologisk

 

Bruk av grønngjødsel støtter opp om noen viktige mål i økologisk landbruk: Å forbedre jordas fruktbarhet, opprettholde biologisk mangfold og sørge for lokal forsyning av næringsstoffer. Intensiv bruk av grønngjødsel kan imidlertid føre til opphoping av næringsstoffer og fare for forurensing. Det er viktig når denne metoden brukes at en tar hensyn til hele driftsenheten i vekstskifteplanen slik at en unngår å få en ujevn fordeling av næringsstoffer i jorda. I tillegg til næringseffekten, kan grønngjødsling inngå som strategi for å regulere ugras.

I Norge er kunnskapen om grønngjødsel liten, kanskje fordi landbruket i stor grad har vært bygd opp omkring husdyrproduksjon. I slike systemer er grønngjødsel mindre aktuelt. Eng og beitevekster er grunnlaget for gardens produksjon av nitrogen og organisk materiale, som i sin tur kommer tilbake til jorda i form av husdyrgjødsel. Ved grønngjødsling gis næringsstoff tilbake til jorda uten at de går gjennom husdyra. Grønngjødsel er mest aktuelt på garder med lite husdyrgjødsel, i hagebruket og på nydyrket jord.

Grønngjødsel blir i første rekke brukt for å tilføre jorda næring eller gjøre næringsstoffer lettere tilgjengelig for andre kulturvekster ved at:

  • Belgvekstene fikserer nitrogen biologisk i symbiose med Rhizobium-bakterier
  • Planter med velutviklet rotsystem henter opp næringsstoff fra dypere lag og gjør dem lettere tilgjengelige
  • Voksende planter eller dødt plantemateriale brukes til å fordele næringsstoffene slik at de kommer kulturvekstene mest mulig til gode, og det blir minst mulig forurensning

Planter kan brukes som gjødsel på forskjellige måter. De kan dyrkes som underkultur (for eksempel kløver i korn), som forkultur eller mellomkultur. De kan også dyrkes en eller flere sesonger på samme areal, fjernes og brukes som jorddekke på andre areal.

Grønngjødsel har flere andre positive virkninger. Den bedrer jordstrukturen og dermed evnen til å holde på vann og næring, reduserer erosjon, stimulerer livet i og på jorda, og regulerer ugras, skadedyr og sjukdommer.

Les videre: