Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Høy forbrukertillit til norsk mat gir liten etterspørsel etter økomat

Norske forbrukeres forestillinger om hvordan mat produseres og deres oppfatninger av risiko er en viktig forklaringsfaktor for forbrukernes valg av norskprodusert mat. Dette er også en viktig forklaring på hvorfor forbruket av økologisk mat er relativt lite i Norge. Det skriver Oddveig Storstad ved Bygdeforskning i sin doktoravhandling. Ekspertene strides derimot om miljø- eller helsemotiv er viktigste årsak til at folk kjøper økomat.

Av Jon Magne Holten

Småskala-landbruk oppleves som tryggest
Norske forbrukeres høye tillit til norskprodusert mat er ikke bare et resultat av at vi tradisjonelt har hatt liten risiko for matbåren sykdom, men er også et produkt av den norske landbruksstrukturen, hevder Storstad i avhandlinga si. 

Småskala-landbruket med små enheter, spredt utover hele landet, gir positive bilder av hvordan mat produseres - det er trygt, nært og autentisk. Et småskala-landbruk oppleves med andre ord som tryggere enn det forbrukerne ofte betegner som "fabrikklandbruk".

Mental handelsbarriere mot importert mat
I avhandlingen viser Storstad at forbrukernes positive bilde av norsk konvensjonelt landbruk på den ene siden fungerer som en mental handelsbarriere mot importert mat, og at dette på den andre siden fører til at forbrukerinteressen for økologisk mat relativt sett er liten i Norge.

Helsa eller miljøet viktigst?
I følge Storstad er forbruket av økologisk mat i Norge først og fremst motivert ut fra hensynet til miljøet. Bekymringer på vegne av egen helse eller dyrevelferd er i langt mindre grad et motiv. Samtidig er det slik at de forbrukerne som oftest kjøper økologisk mat i større grad ser helse- og miljøaspektet i sammenheng.

Undersøkelsen Økobarometer 2006 hevder derimot at helseaspektet er den viktigste grunn til å velge økologiske produkter, og den blir stadig viktigere.
- Helseaspektet står sterkt, men ikke alene, sier Marcelle Askew i EcoCommerce som forklaring til Økobarometer 2006. - Økologisk mat må også friste med god smak og høykvalitet. I tillegg skal prisen stå i forhold til gevinsten.

Så hvem har rett? Kanskje begge. Storstad og EcoCommerce snakker med forskjellige grupper, og får dermed forskjellige svar. Storstads avhandlig fokuserer på en øko-kjerne som kjøper mye økologisk mat. Økobarometer snakker med "alle."  
 
Det er mulig at de "gamle, gode" øko-forbrukere er ganske miljø-motiverte, mens de "nye" er helse-motiverte, sier Askew i ei pressemelding 8. februar.
 
Hvor mange er miljø-motiverte? Økobarometerets resultater viser at gruppen som hadde økologisk mat i handlekurven da de ble intervjuet, er mer opptatt av miljø enn andre. Men også for denne kundegruppen er helseaspektet viktigst. Over halvparten - 53 prosent - oppga bedre helse som grunn til at de handler økologisk mat, mens 1 av 3 nevnte miljøfordeler.
 
Dette behøver ikke være i konflikt med Storstads funn, hevder Askew, fordi Økobarometeret ikke skiller mellom de som har mange øko-varer i handlekurven og de som kun har kjøpt en liter økologisk melk.

Storstad er opptatt av de som handler relativt mye økologisk mat, og hun har funnet at akkurat denne gruppen er mest opptatt av miljø. Men i antall, hvis ikke også andel, holder Askew fast ved konklusjonen om at de fleste norske øko-forbrukere motiveres først og fremst av helseaspekter.

Også danskene nevner at økologisk mat er sunnere som den viktigste grunnen til å kjøpe mer økomat, skriver den danske avisa Økologisk Jordbrug. I en undersøkelse gjort av det danske Forbrugerrådet svarte 42 prosent at økomat er sunnere, har høyere kvalitet og smaker bedre som grunn til at de kjøpte mer økomat. 30 prosent oppga lavere pris og bedre tilgjengelighet som grunn, og 28 prosent nevnte miljøet og dyrevelferd.

Mindre tillit til konvensjonell mat i Danmark
Analysen til Storstad viser at kjøp av økologisk mat i stor grad bygger på en ideologisk overbevisning. Ikke bare er denne gruppen av forbrukere mindre opptatt av matvarepriser, men de er også mer kritiske til det konvensjonelle norske landbruket både når det gjelder miljø, matvaretrygghet og dyrevelferd. Dette er en viktig forklaring på hvorfor forbruket av økologisk mat er langt høyere i Danmark enn i Norge: danske forbrukere har mindre tillit til sitt eget konvensjonelle landbruk enn hva norske forbrukere har.

Det å være en del av et miljø eller vennekrets hvor det å handle økologisk betraktes som viktig, og dermed gir status, motiverer også for kjøp av økologisk mat. Økt tilbud av økologisk mat i butikkhyllene vil først og fremst øke bruken blant de som allerede er bevisste øko-forbrukere.

Avhandlingen
Avhandlingen til Storstad har tittelen "Naturlig, nært og trygt. En studie av hvordan forbrukertillit til mat påvirkes av produksjonsmåte og matskandaler". Den er innlevert ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.

Kilder:
>> www.bygdeforskning.no 
>> Økobarometer 2006, EcoCommerce - Pressemelding 1. november 2006 
>> Økologisk mat - for helsen, eller for miljøet? EcoCommerce - Pressemelding 8. februar 2007