Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Best resultat på økologiske melkebruk

I driftsgranskingene til NILF kommer økologiske melkebruk best ut økonomisk sammenlignet med konvensjonelle bruk. Merpris på melka og lavere variable kostnader bidrar til dette.

Sammenlignet med konvensjonelle melkebruk har de økologiske melkebrukene i snitt det beste økonomiske resultatet (se tabellen under). Forskjellen er liten, noe som kan skyldes at økobøndene ikke fyller opp kvoten sin. Kjøttproduksjonene er også lavere på de økologiske bruke fordi mange selger vekk oksene mens de ennå er kalver. Årsaken til dette kan være at produksjon av slakteokser er intensiv. Det kan også ha sammenheng med kravet til lufting av okser. 

Økobrukene har flere årskyr enn sammenligningsgruppa, men har lavere avdrått per ku. Snittene skjuler store avvik, og økokyrne i dette utvalget produserer om lag 6000 kg per år.

Økobrukene har lavere variable kostnader enn den konvensjonelle sammenligningsgruppa. Dette er ikke uventet og skyldes at økobrukene ikke bruker kunstgjødsel og sprøytemidler. Økobrukene bruker også mindre kraftfôr.

På den andre siden har økobrukene mye høyere faste kostnader enn sine konvensjonelle yrkesbrødre. Det henger sammen med kostnader knyttet til jordleie, leid arbeid og maskinleie. De har også høyere avskrivninger som hovedsakelig kommer fra driftsbygninger. Det tyder på at økobrukene investerer i driftsbygninger.

Kilde:
>> NILF: Økologiske mjølkebruk i driftsgranskingane

Tabell. Økonomisk resultat i konvensjonell og økologisk melkeproduksjon.

Konvensjonell

Økologisk

mjølkeproduksjon

mjølkeproduksjon

Tal observasjoner

414

17

Areal i alt, daa

258

376

herav grovfôr og beite

241

335

Avlingar i FEm

 

 

Grovfôr og beite

361

267

Storfe

 

 

Årskyr, stk

16,90

20,70

Kviger over eit år, stk

9,80

11,70

Oksar over eit år, stk

4,40

1,40

Mjølk per årsku, kg

6 676

5 871

Omsett mjølk, l

100 089

106 758

Mjølkekvote, l

101 677

120 134

Prisar, kr

 

 

Mjølk

3,54

4,09

Kukjøt

28,78

30,00

Storfekjøt

33,89

31,84

Arbeidstimar i jordbruket, t

3 336

3 391

Timar per årsku, t

197

164

Produksjonsinntekter, kr

 

 

Husdyrproduktar av storfe

517 400

560 700

Andre husdyrproduktar

3 300

8 200

Tilskot

320 200

387 400

Andre inntekter

29 600

25 419

Produksjonskostnader, kr

 

 

Sum variable kostnader

249 900

207 700

herav kraftfôr

138 800

106 100

herav gjødsel og kalk

27 200

2 700

herav anna fôr inkl. balanseendring

11 300

21 600

Sum faste kostnader, ekskl. avskrivingar

277 600

389 400

Avskrivingar

83 000

114 300

herav bygningar

40 200

60 800

herav traktor, maskiner og reisk.

42 800

52 500

Resultatrekning, kr

 

 

Driftsoverskot i jordbruket

260 000

270 300

Driftsoverskot i skogen

7 800

9 300

Driftsoverskot tilleggsnæring

25 000

90 600

Driftsoverskot anna næring

14 900

3 800

Lønsinntekter

166 000

170 600

Vederlag til alt arbeid og eigenkap.

312 600

340 300

Vederlag til alt arbeid og eigenkap per årsverk

172 900

185 100


Kiilde: Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)

Lenke:
>> NILF: Økologiske mjølkebruk i driftsgranskingane