Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Hvorfor faller økobønder av lasset?

Nytt forskningsprosjekt

Debiomerke kassert web

Hvert år siden 2002 har omlag 200 bønder sluttet med økologisk produksjon. Har disse helt sluttet som bønder? Eller har de kanskje vendt tilbake til konvensjonell drift? Kanskje noen fortsatt bruker økologiske metoder, men ønsker å stå utenfor Debio-ordningen? I Norge er det så langt ikke gjort noen vitenskapelige undersøkelser for å gi svar på disse spørsmålene. Det vil Bioforsk Økologisk i samarbeid med NILF endre på.

Økologisk jordbruk har utviklet seg raskt siden først på 1990-tallet. Fra 1991 til 2005 har det økologiske jordbruksarealet økt fra 24 430 til 430 330 dekar, og utgjør nå 3,5 % av jordbruksarealet. Etter en periode med flere nye økobønder har imidlertid avgangen økt kraftig, og de siste årene har den vært like stor som tilgangen, ca 200 bønder årlig. Målsetningen til myndighetene er 15 % økologisk matproduksjon og matforbruk innen 2015. Denne målsetningen vil kreve at flere tusen bønder legge om til økologisk landbruk, i tillegg til de 2 496 driftsenheten som står på Debios liste per i dag.

Problematisk tilbakelegging
Nye grep i landbrukspolitikken bør vurderes for å hindre bønder i å slutte med økologisk produksjon, og for å få flere interessert i å legge om. Da trenger vi mer kunnskap om hvorfor bøndene har sluttet med økologisk produksjon. I prosjektet «Frafallet blant norske øko-bønder - hva er årsakene?» vil Bioforsk Økologisk i samarbeid med Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) avdekke og analysere hvilke faktorer som påvirker beslutningen om å slutte med økologisk drift. De norske resultatene og rammebetingelser vil også bli sammenliknet med utenlandske. Ut fra dette kan prosjektet vurdere virkemidler og tiltak for å avgrense frafallet fra økologisk gardsdrift.

Intervju med eks-økobønder
I starten av arbeidet skal alle brukerne som har sluttet med økologisk drift i 2003 eller senere få et spørreskjema. Resultatene fra dette vil bli behandlet med statistiske analyser. Basert på dette vil noen av de tidligere øko-bøndene samt med andre viktige meningsberettigede bli personlige intervjuet. Kombinasjonen av ulike forskingsmetoder vil gi en bedre forståelse av årsakene til at gardbrukere slutter med økologisk drift.

 Anne-Kristin og Anne
Prosjektleder Anne-Kristin Løes diskuterer med økobonde Anne de Boer om årsakene til at omlag 200 gardsbruk faller ut av Debio-ordningen hvert år. (Foto: Liv Birkeland, Bioforsk Økologisk)

 

Prosjektets kostnadsramme er i underkant av 1,6 mill. kroner totalt over to år og finansieres av Norges Forskningsråd over Arealprogrammet, og av styret for forskningsmidler over jordbruksavtalen. De utenlandske samarbeidspartnerne er Danmarks tekniske universitet og BOKU, universitet for naturressurser og anvendt naturvitenskap i Wien, Østerrike. Prosjektet vil også bli fulgt opp av en referansegruppe med representanter fra Oikos, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag.

Prosjektleder: Anne-Kristin Løes, forsker ved Bioforsk Økologisk