Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Midler til internasjonal økologisk forskning utlyses

sau

For første gang lyses det ut midler til samarbeidsprosjekt innen økologisk mat og landbruk. Det europeiske nettverket CORE Organic står bak utlysninga. 1,6 mill. kr er avsatt til norsk deltagelse.


Av Jon Magne Holten, Bioforsk Økologisk
 
CORE Organic står for "Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming" og består av elleve europeiske deltagerland, deriblant Norge som er representert ved Norges Forskningsråd.
 
Som en del av EU-kommisjonens ERA-NET-program har CORE Organic nå etablert en felles finansieringspott for internasjonal forskning innen økologisk mat og landbruk. Norge har satt av ca 1,6 mill kr per år i tre år for å delta i denne satsinga, og disse pengene skal gå til norske forskningsmiljø som deltar i CORE Organic-prosjekt.

ERA-NET er en EU-prosjektform der de som administrerer forskningsressurser samarbeider om å koordinere forskninga.

Kritisk masse
Forskning på økologisk mat og landbruk i Europa er spredt geografisk og på mange ulike institusjoner. CORE Organic har som mål å samle denne kompetansen til en "kritisk masse" for å øke kvaliteten og relevansen av den økologiske forskninga. Forskningsutstyr og menneskelige ressurser kan dermed brukes mer effektivt.
 
- Det har vært jobbet mye med diskusjonen rundt temaene i denne utlysninga, sier spesialrådgiver Johs. Kjosbakken som er koordinator for Matprogrammet i Forskningsrådet. Landene som deltar i CORE Organic har prioritert de tre utlyste temaene veldig høyt.
 
- Vi har mye å hente i denne utlysninga og helt sikkert noe å gi når det gjelder økologisk mat, uttaler Kjosbakken. - Vi kan bruke den beste kompetansen til å lage prosjekter som disse landene ser på som helt sentrale, fortsetter han.

Internasjonalisering
- I forskningspolitikken er det et mål å bli enda mer internasjonale. Foreløpig er en veldig liten del av nasjonale forskningsmidler brukt på internasjonalt forskningssamarbeid. Grunnlaget for ERA-NET er å bedre samarbeidet mellom de nasjonale finansiørene for forskning. Det gir et bedre grunnlag for å koordinere forskninga, sier Kjosbakken.

Denne gangen lyses det ut CORE Organic-midler innen tre temaområder:

  • Husdyrsykdommer og parasitter, med fokus på forebyggende helse for å redusere avhengigheten av antibiotika
  • Økologisk matkvalitet - helse og mattrygghet
  • Innovative markedsføringsstrategier - identifisere vellykkede markedsføringsmetoder og lokale markeder

Detaljert utlysningstekst finner du ved å følge lenka "Retningslinjer for søknaden".
 
Søknadsfristen er 1. desember 2006.

Lenker:
>> CORE Organic´s første utlysning (PDF - på engelsk)
>> Retningslinjer for søknaden (PDF - på engelsk) 
 
>> www.coreorganic.org
 
>> Landrapporter om FoU innen økologisk mat og landbruk i Europa (hos Organic Eprints)