Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-EU: Viktig revisjon av økoregelverket pågår

EU-logoen for økologisk landbruk

EUs økoforordning, også kjent som EU-forordning 2092/91, er under revisjon. Som EØS-medlemmer vil også norsk økologisk landbruk være bundet av endringer i økoforordninga. IFOAM bidrar aktivt i revisjonsprosessen og har lansert en egen info-side.

IFOAMs EU-gruppe (International Federation of Organic Agriculture Movements) har siden desember 2005 jobbet grundig med EU-kommisjonens nye forslag til revisjon av EUs økoforordning.

IFOAMs EU-gruppe har ei rekke innsigelser til forslaget. Dette har de presentert for EUs myndigheter.

Det viktigste som er oppnådd er at vedtaket er utsatt med seks måneder. Dette gir den økologiske sektoren i Europa mer tid til å påvirke forslaget slik at det blir et godt et for økosektoren. Norske myndigheter har også mulighet til å påvirke denne prosessen.

IFOAM har lansert ei infoside om revisjonen av økoforordninga:
>> IFOAMS info page - Revision of Organic Regulation

Hva har skjedd så langt?
I juni 2004 lanserte EU-kommisjonen sin handlingsplan for økologisk mat og landbruk. I handlingsplanen indikerte EU-kommisjonen en kommende revisjon av nåværende EU-forordning 2092/91 (økoforordninga).

21 desember 2005 lanserte til slutt EU-kommisjonen sitt forslag til et "COUNCIL REGULATION on organic production and labelling of organic products". I pressemeldinga sier EU-kommisjonen at forslaget har som mål å øke klarheten for forbrukere og bønder.

"De nye reglene vil bli enklere, og vil tillate en viss grad av fleksibilitet for å ta høgde for regionale forskjeller i klima og andre forhold", uttalte EU-kommisjonen.

EUs medlemsland, EU-parlamentet og den økologiske sektoren var alle kritiske til å se på Kommisjonens forslag som et rammeverk uten å vite de detaljerte reglene (som skulle bestemmes senere).

EU-kommisjonen la den 16. juni 2006 fram et offisielt utkast (arbeidsdokument) av det kommende regelverket. Dette utkastet er ikke rettslig bindende, men viser en politisk forpliktelse hos Kommisjonen.

Europarådet
Europarådet, som består av medlemslandenes ministre, må godkjenne Kommisjonens forslag med 2/3 flertall før det kan tre i kraft. Sammen med det finske presidentskapet i EU (juli - desember 2006) laget det østerrikske presidentskapet (januar - juni 2006) den 28. juni et kompromissforslag.

Diskusjonen mellom EUs medlemsland går på:

 • Skal EU-logoen være obligatorisk eller ikke;
 • Spørsmålet om egne merkekrav i forbindelse med GMO-forurensning av økologiske produkter;
 • Om en skal beholde 70-95%-merkekategorien eller ikke;
 • Sertifiserings- og kontrollspørsmål;
 • Den løpende politiske prosessen med å iverksette regelverket (reguleringskomite eller forvaltningskomite), og for å godkjenne import.

Europaparlementet
I et arbeidsdokument ber EU-parlamentet (som ikke har noen formell vedtaksrett) har bedt Kommisjonen med å komme med et første utkast til detaljert regelverket før det vil komme med en endelig rapport (som Europarådet trenger for å gjøre sitt vedtak).

 Viktige innsigelser mot EU-kommisjonens forslag fra den økologiske sektoren i Europa:

 • Ingen formell involvering av aktørene. Prosedyrer for åpne og formalisert involvering på alle nivå må etableres.
 • Regelverket gjelder for et for snevert virkeområde.Virkeområdet må utvides til å gjelde alt økologisk landbruk, inkludert tekstiler, kosmetikk og høsting av ville dyr.
 • Prinsippene reflekterer ikke IFOAMs prinsipper. Målene og prinsippene må utvikles til å være i tråd med de som er vedtatt av den økologiske sektoren.
 • Samme nivå av  beskyttelse av begrepet "økologisk" som i dagens regelverk må beholdes.
 • Mer sentralisert beslutningstaking.Beslutningstakinga må ikke overføres fra medlemslandene til Kommisjonen. Den eksisterende reguleringskomiteen må bestå.
 • Mer sentralisert sertifisering.Det offisielle mat og fôrkontrollen (EU-forordning 882/2004) forandrer grunnleggende rammeverket og virkeområdet for det økologiske inspeksjonssystemet. De særlige kravene til økologisk landbruk må kontrolleres innenfor den økologiske forordninga.
 • Restriksjoner på markedsføring.De nye restriksjonene som gjelder merking og markedsføring av økologiske produkter må vekk!
 • Restriksjon på private merker.Det kan ikke være noe slags innblanding i et privat organs rett til å kontrollere bruken av sin egen logo.
 • GMOer må utelukkes.Det faktisk 0,9 %-nivået for forurensning av økologiske produkter (fra GMO-merkeforordning) er ikke akseptabelt.
 • Fleksibilitet.Kriteriene for fleksibilitet bør være klare og åpne, og må ikke forstyrre handelen.
 • Positivlister.Listene for tillatte innsatsmidler bør være eksplisitt refert til. Kriterier for beslutninger bør være del av forordninga, basert på IFOAMs kriterier og resultatene av det EU-finansierte prosjektet Organic Inputs Evaluation.
 • Import. Importfullmakter bør reflektere ordlyden i Codex som vil gjøre godkjennelse med basis i IFOAM-akkreditering mulig.


Lenker:
>> IFOAM´s info page - Revision of Organic Regulation