Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Reglene for økologisk skogbruk er klare

Debio er klare med regelverket for økologisk skogbruk og sertifiseringsordninga for denne er nå tredd i kraft. Regler for økologisk høsting av ville vekster og andre utmarksprodukter er fremdeles under utvikling.

Regelverket for økologisk skogbruk er etter en fruktbar høringsrunde og utprøving i praksis nå revidert, og sertifiseringsordninga er operativ.

Fortsatt under utvikling
Når det gjelder reglene for økologisk høsting av ville vekster og andre utmarksprodukter annet enn skog er disse fremdeles under utvikling. Regler for dette vil fastsettes sammen med Debios øvrige IFOAM-regler for økologisk drift som også er under utvikling.

Sammen med enkelte virksomheter, medlemsorganisasjoner og interesseparter har Debio nådd målet, som har vært å kunne tilby dem som ønsker det en sertifisering av økologisk skogforvaltning. 

Sertifiseringsordningen (regelverk og kvalitetssystemet for sertifisering) vil imidlertid fortsatt være gjenstand for utviklingsarbeid, slik at verktøyet til en hver tid kan være mest mulig optimalt i forhold til de behov og krav som stilles, enten av virksomhetene selv eller forbrukerne / markedene og andre interesseparter.

Hvorfor økologisk skogbruk?
Formålet med å drive skogbruk og annen villveksthøsting etter økologiske prinsipper, er at menneskene skal delta i samspillet i økosystemene i naturen, og på den måten utnytte naturressursene på en bærekraftig måte. 

Økologisk drift er dermed et bidrag til å bevare og restaurere naturskog og andre verdifulle økosystemer, samtidig som det danner grunnlag for bærekraftig næringsutvikling.

Om regelverket
Debios regelverk for økologisk skogbruk er utviklet med basis i grunnforutsetningene i Levende Skog-standardene for et bærekraftig skogbruk (LS), nasjonalt lovverk for bruk av utmark, og forskrift om økologisk produksjon og merking av landbruksprodukter og næringsmidler av 4. oktober 2005, nr. 1103 (økologiforskriften). 

Debios regelverk kommer i tillegg til og utfyller disse grunnforutsetningene, og er nødvendig for å dekke tema som ikke er omtalt, stille andre krav eller presisere det som følger av disse grunnforutsetningene. Drift etter dette regelverket vil oppfylle nasjonale og internasjonale kriterier for økologisk / bærekraftig produksjon.

Regler for økologisk skogbruk omfatter hele verdiskapingskjeden fra skog til ferdig produkt, og beskriver produksjon / høsting, foredling og omsetning.

Kilde: Debio

Lenker:
>> Regler for økologisk skogbruk er revidert og sertifiseringsordningen har trådt i kraft - http://www.debio.no/text.cfm?id=0-0-564-1 
>> Om skogbruk - http://www.debio.no/text.cfm?id=3-216-472-1 

Kontaktperson for økologisk skogbruk i Debio er Ole-Christian Østreng.