Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Departemental økologisk arbeidsgruppe nedsatt

riksvaapenet

For å nå målene i Soria Moria om 15 prosent økologisk i 2015 har regjeringa nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av sju departement med Sigrid Hjørnegård, politisk rådgiver i LMD, som leder. Arbeidsgruppa inviterer til åpent innspillmøte fredag 23. juni.

Arbeidsgruppa som er satt til å lage en strategi for hvordan 15%-målet skal nås, har medlemmer fra følgende departement: Miljøverndept, Fiskeri- og Kystdept, Kunnskapsdept, Barne- og likestillingsdept, Nærings- og handelsdept, Finansdept og Helse- og omsorgsdept. Landbruks- og matdepartementet har sekretariatsansvar for gruppa.

I Soria Moria-erklæringen heter det blant annet at "det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2015 skal være økologisk". Videre heter det at "Norge henger etter andre land når deg gjelder tilgjengeligheten av økologiske varer ovenfor forbrukerne. Regjeringen vil styrke dette området." og "Det offentlige må gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder" .

Mandatet til arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa skal blant annet se på hvordan det offentlige kan øke sitt forbruk av økologisk mat. Gruppa skal videre se på spørsmål rundt opplysning, forskning og utdanning knyttet til økologisk mat og landbruk. Den skal også se på samfunnsøkonomiske virkninger av tiltakene som foreslås.
>> Fullstendig mandat for arbeidsgruppa

Åpent innspillsmøte
Arbeidsgruppa inviterer til åpent innspillsmøte fredag 23. juni kl 0830 - 1100. Arbeidsgruppa skal levere sin rapport innen 1. oktober 2006.
>> Invitasjonsbrev med agenda for møtet 23.06

Les hele saken hos Landbruks- og matdepartementet: Økologisk samarbeid på tvers