Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Vekst i økologiske artikler

vekst-utklipp

Stadig flere artikler om økolandbruk legges inn i artikkeldatabasen Organic Eprints. De gode tallene gjenspeiler kunnskapsproduksjonen på det europeiske øko-området.
- Norske forskere må komme mer på banen for å markere norsk økologisk forskning, sier Anne-Kristin Løes.

Av Jon Magne Holten

Siden en sped start høsten 2002 er antall artikler og rapporter som er lagt inn i Organic Eprints steget nærmest eksponensielt til nesten 4500 per mars 2006. Norge er representert med 79 artikler per dags dato i øko-arkivet. Organic Eprints er et web-basert arkiv med fulltekstartikler om økologisk landbruk som er åpent for alle.

Internasjonalisering
- Internasjonalisering av forskning skjer jo like mye innenfor forskning på økologisk landbruk som innen all annen forskning, uttaler forsker Anne-Kristin Løes ved Bioforsk Økologisk. Organic Eprints er slik sett veldig viktig som en kanal for å formidle det siste av forskning på dette feltet. Anne-Kristin Løes er norsk redaktør av Organic Eprints og kvalitetssikrer alle nye norske posteringer i arkivet.

Synliggjøring
- Forskning på økologisk landbruk i Norge har for det meste hatt fokus på norske forhold og samarbeidspartnerne har vært nordmenn/-kvinner. EU-forskning innen økologisk landbruk, og midler, kommer for fullt og det er viktig å posisjonere seg og se utover egne landegrenser, mener Løes.

Ved å legge ut artikler på Organic Eprints vil forskere enkelt synliggjøre sitt arbeid overfor andre forskere internasjonalt, sier Løes.

Dekker mange områder
Artiklene i arkivet omfatter mange felt innenfor økologisk landbruk. Tradisjonelle agronomiske tema som plantedyrking og dyrehold er bredt dekket. I tillegg kommer andre tema som er relevante for økologisk landbruk som blant annet miljø, ernæring, verdikjedeprosjekter, regelverkspørsmål og forskningsmetoder.

 Lenke
  >> www.orgprints.org

image002