Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Debatt: Viktige, men uutnyttede ressurser for økologisk landbruk

Resirkulering av næringsstoffer og utnytting av lokale ressurser er viktige elementer i økologisk landbruk. Arne Grønlund ved Bioforsk Jord og Miljø slår i dette debattinnlegget til orde for bruk av kjøttbeinmel og bioaske i økologisk landbruk.

 

Av Arne Grønlund, seniorforsker, Bioforsk Jord og miljø

Etterspørselen etter økologiske matvarer har økt kraftig den siste tiden. Regjeringen har som mål at 15 % av matproduksjonen i Norge skal være økologisk i 2015. I dag drives bare 4,2 % av jordbruksarealet økologisk og det siste året har omleggingen til økologisk produksjon stagnert.  Enkelte frykter at bøndene ikke klarer å dekke etterspørselen.

En fersk rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) tyder på at lønnsomhet er en viktig flaskehals for videre utvikling av økologisk landbruk i Norge. Økt lønnsomhet kan oppnås gjennom høyere og mer stabile avlinger og lavere utgifter til gjødsel og plantevern.

Avlingene i økologisk landbruk har vært ca 30 % lavere enn i konvensjonelle systemer. Næringsforsyning og plantevern er de største utfordringene for å oppnå god avling uten bruk av kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler. En viktig forutsetning for økologisk landbruk er robuste planter, som kan gi god avling med en moderat næringskonsentrasjon i jorda, som er motstandsdyktige mot sykdommer og andre skadegjørere og er konkurransedyktig mot ugras.

Andre vekster i økologisk?
Vekster som burde egne seg godt i økologisk produksjon er flerårig gras i eng og beite, og grønnsaker og potet i radkulturer egnet for mekanisk ugrasbekjempelse. Det kan ikke utelukkes at spekteret av økologiske produkter kan bli noe forskjellig fra det som tilbys fra konvensjonell produksjon.

Forbrukere som foretrekker økologisk produsert mat bør til en viss grad være villig til å legge om kostholdet til produkter som er mindre avhengig av kunstgjødsel og plantevernmidler.

Resirkulering av organisk avfall
En annen forutsetning for bærekraftig økologisk produksjon er at en tilbakefører næringsstoffer og unngår utpining av jorda. Gjennom resirkulering av næringsstoffer i organisk avfall bør det være mulig å dekke gjødselbehovet i økologisk landbruk, spesielt hvis en benytter nitrogenfikserende belgvekster i tillegg.

Innenfor dagens økologiske regelverk er slakteriavfall, aske fra biobrensel og matavfallskompost de mest interessante avfallstypene. De kan skaffes fra lokale bedrifter rundt om i landet.

Kjøttbeinmel og bioaske er gode gjødselmiddel
Kjøttbeinmel inneholder ca 9 % N og 4 % P og kan kjøpes til en pris av 10 øre per kg. Dersom en bare tar hensyn til den mengden som er plantetilgjengelig første året vil et tonn kjøttbeinmel til kr 100 ha en gjødselverdi på 700-800 kr sammenlignet med fullgjødsel.

Aske fra biobrensel bør kunne skaffes gratis fra bioenergiprodusenter og har en potensiell verdi på ca 500 kr per tonn som kaliumkilde og kalkingsmiddel. I tillegg har aske en allsidig sammensetning av mikronæringsstoffer. En kombinasjon av kjøttbeinmel kan gi god balanse av de viktigste næringsstoffene og har i forsøk gitt samme avling som Fullgjødsel.

Kjøttbeinmel av veterinærgodkjent slakt er tillatt som gjødsel når det har gjennomgått forskriftsmessig varmebehandling og risikomaterialet er sortert bort. Aske av rent biobrensel har vanligvis lavt innhold av uønskede tungmetaller dersom en bare benytter bunnasken og separerer bort flyveasken.

God økonomi forutsetter utnytting av lokale ressurser
Et mulig scenarium for norsk landbruk kan være økt import av matvarer. Hvis vi samtidig ønsker å opprettholde jordbruksarealet av hensyn til kulturlandskap og turisme, innebærer dette en mer ekstensiv produksjon med lavere avling per arealenhet enn ved dagens konvensjonelle landbruk.

Forholdene burde derfor ligge til rette for en viss økologisk produksjon i Norge. Men den kanskje viktigste forutsetningen for å nå målet om 15 % økologisk matproduksjon er at bøndene oppnår inntekter på samme nivå som ved konvensjonell drifte.

En viktig nøkkel til dette vil være god utnyttelse av lokale avfallsressurser med god effekt som gjødsel og jordforbedringsmiddel.