Klima & miljø

-Pesticider i vannet overskrider faregrensa

image002

Programmet JOVA overvåker pesticider i bekker og vassdrag i norske landbruksområder. I 2004 var verdiene i 12 prosent av prøvene over miljøfarlighetsgrensa for vasslevende organismer. Dette rapporterer forsker Gro Hege Ludvigsen ved Bioforsk Jord og Miljø om.

Av Gro Hege Ludvigsen, Bioforsk Jord og Miljø

Fem nye pesticider påvist siste år
Programmet JOVA - Jord- og vannovervåking i landbruket har overvåket pesticider i sju bekker, to elver og en del grunnvannsbrønner i 2004. I de fleste av de undersøkte lokalitetene ble det gjort relativt mange funn og ofte høye konsentrasjoner, sammenlignet med årene før. Dette skyldes først og fremst værforhold.

I 2004 ble det tatt 143 prøver og det ble påvist fem nye pesticider i bekker og elver: insektmidlene alfacypermetrin, esfenvalerat, DDT og dieldrin, samt soppmidlet penkonazol.

En del påvisninger er over faregrensen for organismer i miljøet
En indeks for miljøfarlighet (MF) på vannlevende organismer setter faregrenser for hvert pesticid basert. Metoden for fastsettelse av MF-grensen ble endret fra og med vurderingene av resultatene i 2004. Dette førte til en senkning i grenseverdiene for noen midler. Overskridelsene er derfor fordoblet i forhold til tidligere.

Det har vært 205 påvisninger over MF-grensen i bekker og elver siste 10 år. Dette tilsvarer 12 % av prøvene. I 2004 var det 18 påvisninger over MF-grensen i ordinære bekke- og elveprøver. Overskridelser av MF-grensen indikerer at det er en viss fare for skader på organismer i vann.

Positiv utvikling over tid
Det er påvist 21 ugrasmidler, 13 soppmidler og 10 insektmidler. De fleste av de påviste pesticidene er, eller har vært godkjent for bruk i Norge i overvåkingsperioden. Påvisningene i miljøet kan derfor relateres til bruk i nærmiljøet. Noen pesticider som påvises har vært forbudt i Norge i mange år. Funn skyldes i all hovedsak rester i jorda.

Analyser av utvikling over tid (1996-2004) viser en positiv utvikling med redusert belastning på resipientene. Samtidig er det siste år igjen økt bruk og gjenfinning av enkelte stoffer som ofte påvises. Årlige klimatiske variasjoner kan imidlertid bety mye for gjenfinningen av pesticider.

Få funn i sedimenter
En undersøkelse av sedimenter i tre jordbruksbekker i 2004 kunne ikke påvise pesticider i sediment i Skuterudbekken (Akershus) eller i Hotrankanalen (Levanger i Nord-Trøndelag). I Heiabekken (Østfold) ble en prøve analysert for glyfosat og midlet ble påvist i lave konsentrasjoner. Det ble også gjort ett funn av aklonifen og DDT med metabolitter.

Drikkevannsbrønner på gårdstun er utsatt for pesticider
I 2004 ble det tatt prøver av fem brønner med overflatenært grunnvann i Vasshaglona (Aust-Agder) og Heiabekken, samt i fire drikkevannsbrønner i jordbruksområder. Grunnvannslokalitetene i JOVA er valgt ut som risikoutsatte i forhold til faren for utvasking av pesticider til grunnvann. Til sammen for alle lokaliteter er det påvist 24 ulike pesticider.

Det er en svak tendens til avtagende konsentrasjoner i noen av brønnene med overflatenært grunnvann, men få endringer i gjenfinningen av pesticider i drikkevannsbrønnene over år. De fleste drikkevannsbrønnene som har mange funn, er påvirket av punktkilder. Resultatene viser at private drikkevannsbrønner i tilknytning til gårdsdrift kan ha et til dels betydelig innhold av pesticider.

Statens institutt for folkehelse har vurdert funnene i drikkevannsbrønnene. De konkluderer imidlertid med at det ikke medfører helserisiko å drikke vannet med de konsentrasjoner av pesticider som er påvist. 

Siste års rapporter i JOVA-programmet på pesticider kan lastes ned her:
>> Ludvigsen, G.H. og O. Lode, 2005. Tap av pesticider fra jordbruksareal - utvikling over tid. Resultater fra Jord- og vannovervåking i landbruket. Jordforsk-rapport 97/05.
>> Ludvigsen, G.H. og O. Lode, 2005. Oversikt over påviste pesticider i perioden 1995-2004. Resultater fra JOVA: Jord- og vannovervåking i landbruket i Norge. rapport.

 Lenker:
>> JOVA - Jord og vannovervåkning i landbruket