Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økt økologisk produksjon i 2005

Egg og kefir er de økologiske produktene som hadde størst økning i fjor, framkommer det i en rapport om økologisk produksjon og omsetning i 2005 fra Statens landbruksforvaltning. Det er fylkene på Østlandet og i Midt-Norge som har høyest andel økologisk produksjon.

Produksjonen har økt jevnt de siste årene, og etter at kefirmelk nå lages utelukkende på økologisk melk, er også bruken av økologisk melk økt vesentlig.

Dette kommer fram i rapporten Økologisk produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer for 2005, som Statens landbruksforvaltning (SLF) har lagt fram i dag. Rapporten gir en fremstilling av økologisk matvareproduksjon i Norge gjennom hele verdikjeden, fra areal til ferdige produkter til forbruker.

Sprik mellom produksjon og anvendelse
Det er til dels stort sprik mellom mengden av det som produseres, og det som faktisk anvendes som økologisk mat. Økt anvendelse av de økologiske produktene er gjennomgående det mest positive signalet å lese i rapporten. For mange av de økologiske produktene, som kjøtt og egg, øker andelen som også blir solgt og brukt som økologiske produkter.

Økologiske egg har størst anvendelsesgrad
Økologiske egg har i mange år vært det produktet som i størst grad også blir omsatt som økologisk mat. I fjorårets siste måneder ble faktisk alle økologisk produserte egg solgt som økologisk vare.

Arealet økt til 4,2 prosent
Det har også vært en økning i arealet som brukes til økologisk planteproduksjon. Av landets totale jordbruksareal på over 10 millioner dekar utgjør dette nå 4,2 prosent, hvis man regner med karensareal (areal som er under omlegging til økologisk produksjon).

Liten nedgang i økologisk kornproduksjon
Økologisk kornproduksjon har hatt en positiv utvikling de siste årene, men i 2005 var det en liten tilbakegang for matkorn. Økologisk bygg øker, mens en redusert andel økologisk hvete gjør at det totalt ble produsert mindre økologisk korn i 2005. Over 80 prosent av det økologiske kornet går til dyrefôr, resten til mat.

Nedgang i antall husdyr
Det er en nedgang i antall husdyr som er fôret opp økologisk. For noen arter, som sau, geit og høns, er tilbakegangen til dels vesentlig fra 2004.

Grønnsakproduksjon
Økologisk grønnsakproduksjon utgjør også lite av den totale produksjonen. Tallene omkring dette er beheftet med usikkerhet, siden grønnsaker omsettes gjennom mange kanaler som det har vært vanskelig å få inn tall fra. Imidlertid kan det tyde på at prisen på slike varer er vesentlig høyere enn for konvensjonelt dyrkede grønnsaker og poteter.

Økologisk import
Importen av økologiske landbruksprodukter gjelder i første rekke mel og bearbeidede frukter og grønnsaker (deriblant safter og barnemat). Dette sørger for at forbrukerne får tilgang på produkter der norsk produksjon er liten eller fraværende. Importtallene er imidlertid usikre, da tollsystemet ikke skiller på konvensjonelle og økologiske varer. Det er grunn til å anta at importen av økologiske landbruksvarer er langt større enn hva som fremkommer i materialet SLF har tilgang til.

Last ned hele rapporten:
Produksjon og omsetning av økologiske landbruksvarer - Rapport for 2005: rappport nr 8/2006 (pdf)

Lenker:
>> www.slf.dep.no