Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økobevegelsen sterkt kritisk til EUs forslag til ny økoforordning

image002

Generalforsamlinga til IFOAMs EU-gruppe den 15. februar vurderer forslag til revisjon av EU-forordning 2092/91 (øko-forordninga) som svært mangelfull. EU-gruppa mener videre at det er lagt opp til en altfor knapp tidsfrist og at revisjonsprosessen ikke er nok deltakende. En risikerer at sluttresultat av denne prosessen kan gjøre alvorlig skade på mulighetene for økologisk mat og landbruk i Europa i framtida.

IFOAMs EU-gruppe, som representerer 330 medlemsorganisasjoner i EU, EFTA og tilgangslandene til EU, avholdt sin tredje generalforsamling under den økologiske handelsmessa BioFach i Nürnberg i Tyskland. IFOAMs EU-gruppe ber nå EU-forsamlinga og EU-kommisjonen om å rette på disse manglene i forslaget til revidert øko-forordning. Norges IFOAM-medlemmer består av Debio, OIKOS, Bio-dynamisk forening og Bioforsk Økologisk.

Er for revisjon
IFOAMs EU-gruppe er for en revisjon av EUs forordning for økologisk mat og landbruk, men ser seg nødt til å forkaste det gjeldende forslaget så fremt ikke ei rekke viktige saker blir klargjort eller blir omformulert.

EU-gruppa setter pris på at flere krav fra den økologiske sektoren i Europa har blitt tatt inn i det nye forslaget. Den gir imidlertid mange sterke bekymringer. Mange foreslåtte forandringer truer kjernen til økologisk landbruk som et produksjonssystem som springer ut av, og fremdeles utvikler seg fra initiativ fra private og "grasrota", både lokalt og nasjonalt.

Går imot den økologiske tanken
Det virker som om noen av de underliggende antagelsene bak den nye forslaget går helt imot tanken bak økologisk landbruk. Og derfor er de blitt forkastet av den økologiske sektoren. For eksempel:

  • Skikkelig og formell deltakelse fra sektoren er ikke inkludert i forslaget. Dessuten vil forslaget bli vedtatt i to trinn. Dette gjør muligheten for innflytelse dårligere.
  • Både de foreslåtte prinsippene og den nye kontrolleringsordninga går mot et produkt-orientert fokus, og vekk fra et prosessbasert system som er kjernen til økologisk landbruk, noe som vil resultere i overregulering.
  • Den nye beslutningsstrukturen overfører myndighet bort fra medlemsstatene og over til Kommisjonen uten at dette blir oppveid av mer demokrati eller mer innflytelsesmuligheter til sektoren.
  • Bidraget og potensialet til å styrke den økologiske sektorens eget ansvar på alle nivå som den jobber på (fra lokalt til internasjonalt) er i beste fall oversett, og i verste fall aktivt redusert.

EU-gruppa konkluderer med at øko-sektoren ikke kan gjøre kompromiss på områder som truer selve grunnlaget til økologisk mat og landbruk, øko-organisasjonene og deres etos. EU-gruppa ber EU om å ta dette med seg for å sikre at den europeiske øko-sektoren forblir en aktiv deltaker i denne revisjonsprosessen.


Lenke til IFOAMs EU-gruppes nettside:

http://www.ifoam.org/about_ifoam/around_world/eu_group/eu_group.html