Gjødsel & næring

-Mineralforsyning i økologisk landbruk

Vi har undersøkt avlingsnivå, botanisk sammensetning, mineral-, energi- og proteininnhold i eng på 28 gårder som drives økologisk. Foreløpige beregninger viser at kløver og urter bidrar til å øke innholdet av en god del mineraler i økologisk dyrket eng. I forhold til dyras behov blir det likevel ofte lav tilførsel av fosfor, natrium, svovel, kobber, kobolt, sink og selen ved kun engfôring.


Sissel Hansen, Bioforsk Økologisk

 

14 av gårdene vi undesøkte driver med sau og 14 med ku. Sauegårdene ligger langs Vestlandskysten og i Nord-Østerdal, mens ku-gårdene er plassert rundt Mjøsa og i Trøndelag. Både avling og mineralinnhold i enga varierte mye mellom gårdene.

Strategi for mineralsikring
Vi har følgende strategier for å sikre drøvtyggere i økologisk landbruk en tilfredsstillende mineralforsyning:

  • Inntil vi har utarbeidet tilpassede mineralblandinger, anbefaler vi bruk av allsidige mineralblandinger i kombinasjon med tangmel som svovelkilde. Mineralene kan også gis som en del av en kraftfôrblanding.
  • Vi utfører fôringsforsøk med organisk selen til storfe. Det organiske selenet er en del av gjærsopper dyrket på natriumselenitt.
  • Fordi svovel også er essensielt for plantevekst, og fordi dyrene nyttiggjør seg svovel best når det foreligger i organiske forbindelser, arbeider vi med kriterier for når det kan være aktuelt med svovelgjødsling i økologiske driftssystemer. Vi prøver også ut relevante gjødselslag.

Mineralbehovet vil være avhengig av produksjonsnivå både i dyre- og planteproduksjon. Likevel vil strategiene være noe ulike for dyrehold og planteproduksjon. Av hensyn til dyrenes velferd er det helt nødvendig å sikre en tilfredsstillende mineralforsyning til dyr ut ifra det aktuelle produksjonsnivået.

Fordi en produksjon basert på lokale gjødselressurser er en del av idégrunnlaget bak økologisk landbruk, vil en i planteproduksjonen nesten alltid ha underdekning av et eller flere elementer i forhold til et maksimalt avlingsnivå. Avlingsnivået ligger også gjennomgående lavere enn i konvensjonelt landbruk. Det vanligste er begrenset tilgang på nitrogen. Våre undersøkelser tyder på at også fosfor, kalium og svovel er avlingsbegrensende i en del tilfeller. Dersom det er så stor mangel på ett eller flere mineraler at det sterkt begrenser avlingen er det mulig å søke om dispensasjon for å supplere disse gjennom mineralgjødsel. I andre prosjekter og programmer innenfor økologisk landbruk arbeides det med å sikre forsyningen av plantenæringsstoffer i økologiske dyrkingssystemer også i framtiden, blant annet ved å få til en bedre sirkulering av næringsstoffer i samfunnet. Her er det fortsatt mange utfordringer.