Gjødsel & næring

Andre næringskilder-

 • Bruk av grønngjødsel for norske forhold

  Hvordan bruke helårsgrønngjødsel slik at grønnmassen bidrar til god kornavling og samtidig ikke forurenser? I Byggro-prosjektet ble det arbeidet med disse spørsmålene på forsøksfelt i Midt-Norge og på Østlandet. Kortversjonen av de viktigste resultatene presenteres i et Bioforsk Temaark.

 • Fosfor må brukes flere ganger-

  Fosfor er et viktig plantenæringsstoff, men er en begrenset ressurs i global sammenheng. Både i konvensjonelt og økologisk landbruk trengs en bedre og mer effektiv utnytting av fosfor. I det nye forskningsprosjektet «Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering» (IMPROVE-P) skal en arbeide med slike problemstillinger.

 • Stålkua - biogass og gjødsel fra grønngjødslinga-

  I økologisk landbruk er det viktig å utnytte alle næringsstoffene på gården. Hvis grønngjødslinga høstes og fermenteres i et biogassanlegg får en både en biorest som er et godt gjødselmiddel og biogass til drivstoff eller oppvarming. Metoden er særlig aktuell i husdyrløs økologisk drift.

 • Jorddekke -

  Avslått grønngjødsel, eng eller plengras kan legges som dekke rundt kulturvekstene. Kulturvekstene får da ganske raskt tilgang på mange viktige næringsstoff. Forsøk har vist at innholdet av forskjellige sporstoffer er høyere i planter gjødslet med grønnmasse i forhold til planter gjødslet med annen gjødsel. Jorddekket stimulerer rotutviklingen både i jordoverflaten og i dypere lag. Dersom en kikker under et dekke med plantemasse, vil en se at planterøttene sprer seg fint utover like under dekket og også inn i dekket dersom dette er fuktig.

 • Grønngjødsel-
  Snitteutstyr groenngjoedsel. Foto: Høgskolen i Hedmark

  Å bruke grønngjødsel betyr å bruke plantemasse som gjødsel. Plantene kan dyrkes på stedet, eller hentes inn fra et annet sted for så å bli gjødsel til nye planter som skal dyrkes. Grønngjødsel kan dyrkes samtidig eller i forkant av kulturvekstene den er ment å forbedre næringstilgangen for. Metoden har vært kjent i flere tusen år fra jordbrukskulturene i Kina og Middelhavslandene.

 • Hvorfor bruke kunstgjødsel når du kan bruke gras?-
   

  I økologisk landbruk med lite eller ingen tilgang på husdyrgjødsel er det aktuelt bruke planter som gjødsel, såkalt grønngjødsel. Dette småskriftet omhandler hvordan plantemateriale kan brukes som grønngjødsel i form av jorddekke. Særlig er jorddekke aktuelt ved dyrking av grønnsaker

  Jorddekke med plantemateriale har blant annet positiv effekt på næringsforsyning, jordfuktighet, jordstruktur og ugrastilveksten.

 • Tang som gjødsel-

  Langs kysten har tang og tare blitt brukt som gjødselressurs i uminnelige tider. Det ble også brukt som fôr. Drivtang og tare ble gjerne samla i strandsona eller den ble høsta fersk. Den kunne da spres direkte på åker og eng eller bli lagra og kompostert sammen med husdyrgjødsel eller torv.

 • Pressaft fra surfôrsilo -

  Pressaft (silosaft) er svært næringsrik. Den består i hovedsak av cellesaft fra planter og er rik på løste aminosyrer, sukker og plantenæringsstoffer. Fra direktehøsta gras kommer det 20-30 m3 pressaft fra 100 tonn gras. Mengda reduseres mye ved fortørking. Når det er 30 % tørrstoff i materialet blir det omtrent ikke pressaft. Den beste utnyttelsen av silosafta er å bruke den som fôr. Når det ikke er aktuelt, er det viktig å utnytte den som gjødsel.