Gjødsel & næring

Husdyrgjødsel-

 • Husdyrgjødsel – til nytte og besvær

  Møre og Romsdal Bondelag, Bioforsk Økologisk og Landbruk Nordvest arrangerte en konferanse i Molde med tema husdyrgjødsel. Om lag 60 bønder, rådgivere, forskere og byråkrater deltok. Bakgrunnen for møtet er utfordringen mange bønder har med å få spredt husdyrgjødsla i rett mengde, på rett plass og til rett tid.

 • Ikke alltid bondens gull-

  Husdyrgjødsel kan inneholde tungmetaller og rester av kjemiske sprøytemidler og veterinærmedisin. Disse stoffene kan tas opp av plantene via gjødsla, men konsekvensene av dette vet vi lite om. Nå er et nordisk samarbeid startet opp for å få mer kunnskap.

 • Husdyrgjødsel - bondens gull?

  Husdyrgjødsel er bondens gull, het det i gamle dager. Sjøl om dette fremdeles er tilfelle blant økologiske bønder, er det imidlertid slett ikke det blant mange konvensjonelle husdyrbrukere, og særlig ikke i husdyrintensive områder. Der har bondens gull blitt et forurensningsproblem.

  Sissel Hansen reflekterer i denne artikkelen over husdyrgjødselbruken sett fra en økologs synsvinkel.

 • Trygt å bruke husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking-

  Det er ikke økt smitterisiko av sykdoms-fremkallende bakterier ved bruk av husdyrgjødsel i økologisk grønnsaksdyrking, viser ei ny doktorgradsavhandling ved Veterinærinstituttet. Spørsmålet er aktuelt siden en i økologisk landbruk benytter husdyrgjødsel som den viktigste gjødselkilden i grønnsakproduksjonen. Forsøkene viste at bakterien E. coli O157:H7 fra husdyrgjødsel overlevde ei viss tid i jord, men ble ikke funnet i salaten ved innhøsting. Det ble også vist at kompostering av husdyrgjødsla bidrar til å redusere antallet fekale bakterier.

  Prosjektet "Bakteriologisk kvalitet og risiko for overføring av patogene bakterier" har vært gjennomført i samarbeid med Norsk senter for økologisk landbruk.

 • Flytende husdyrgjødsel-

  Blautgjødsel, våtkompostert blautgjødsel, gylle, land og småfegjødsel er ulike typer gjødsel med forskjellige egenskaper.

 • Fast gjødsel-

  Det vi kaller tørr gjødsel, har et tørrstoffinnhold på 18-20 % og oppover. I praksis har den såkalte faste gjødsla ofte et langt lavere tørrstoffinnhold. I de fleste storfefjøs med skilt lagring, vil fastgjødsla være så blaut at det ikke kommer i gang spontan kompostering. En har da valget mellom å tilsette så mye strø at det kommer i gang aerob omsetning (kompostering), eller lagre gjødsla tilnærma anaerobt.