Klima & miljø

Biologisk mangfold

 • Biologisk mangfold i utmarkas kulturlandskap
 • -Funksjonell (bio)diversitet

  Biodiversitet og biologisk mangfold er sentrale begrep i ulike arenaer i vårt samfunn, også innen økologisk landbruk. Grunnen for dette varierer fra ren akademisk interesse (å vite hva som finnes) til interesse for den mulige nytteverdien i enkelte deler. Et viktig interesseområde er også den funksjonelle rollen biologisk mangfold kan representere i regulering av naturlige økosystemer og landbrukssystemer.

 • -Økologisk planteforedling til forbedring av biodiversiteten i åkerbruket

  Moderne maskiner som mejetærskere og tørringsanlæg har gjort korndyrkning til en mere sikker og rentabel afgrøde, og korndyrkning er blevet fremmet af diverse landbrugsstøtteordninger. Korndyrkning er derfor blevet fremmet på bekostning af eksempelvis græs og roer, og udgør i dag over halvdelen af det danske landbrugsareal. Mellem 80 og 90% af kornarealet udgøres af vårbyg og vinterhvede, og indenfor hver af disse afgrøder dyrkes bare 3-5 nært beslægtede sorter på over 80% af arealet. Der er således sket en helt ekstrem indsnævring af diversiteten af både afgrøder og den genetiske diversitet indenfor afgrøderne.

 • Bevar gamle plantesorter ved å spise dem-
  Mange ulike potetsorter som bevares ved bruk av Jenker Engborg i Sverige. Foto Kristy McKinnon, Bioforsk Økoloigsk.

  Et stort biologisk og genetisk mangfold er en av menneskehetens viktigste forsikringer for framtidas matforsyning. Derfor er det en høyt prioritert oppgave å sørge for bevaring av gamle plantesorter, og aktiv bruk er et viktig bidrag til bevaring. Norsk genressurssenter låner og omskriver derfor et slagord fra Slow Food - bevegelsen: Hvis du vil bevare en truet potetsort, så spis den!

 • Fugler skyr ensretta og intens landbruksdrift-
  Stær Sturnus vulgaris Kilde: Wikimedia

  Mange fuglearter knyttet til jordbrukslandskapet i Europa er i tilbakegang. Reduksjon i antall individer og arter kan knyttes til intensive driftsformer i landbruket. Flere undersøkelser viser at det er flere fugler på økologiske arealer enn arealer drevet konvensjonelt.

 • Edderkoppfakta-
  Marmorspinner. Foto: Reidun Pommeresche

  Alle edderkopper er rovdyr. Noen fanger byttet med nett, mens andre jakter langs bakken etter insekter og andre smådyr. Noen er aktive om dagen og andre om natta. Noen edderkopper flytter seg ved å «fly» hengende i en silketråd som de lager selv og som vinden tar med seg. Noen edderkopphunner spiser hannen etter parring.

 • -Økologisk dyrking fremmer biologisk mangfold

  Økologisk dyrking øker det biologiske mangfoldet på alle nivå, helt fra de minste bakterier til pattedyr. Dette er konklusjonen i den største sammenstillingen som noensinne er gjort av ulike studier som sammenligner økologisk og konvensjonelt landbruk rundt om i verden.