Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Bjerkem
På Bjerkem er det produksjon av økologisk melk og kjøtt og gamle kornsorter.Foto:Aina Bye

Fornøyde økobønder i Trøndelag

Et stort flertall av trønderske økoprodusenter er fornøyd med sitt yrkesvalg. Deres viktigste årsaker til å velge økologisk drift er knytta til miljø og helse. Økoprodusentene peker på bortfall av omleggingstilskudd og for lav pris i markedet som årsaker til dårlig rekruttering. Dette kommer fram i en spørreundersøkelse utført av Trøndelag Forskning og Utvikling.

Landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag ønsket mer informasjon om økoprodusentene i fylkene. Dette på bakgrunn av at markedet for økologiske varer øker, mens økologisk produksjon stagnerer eller blir redusert. Til sammen i de to fylkene dyrkes mer enn 100 000 da økologisk, mest grovfôr, men også en del korn. Ti produsenter dyrker poteter og/eller grønnsaker.

Gunnar Nossum

Gunnar Nossum i Trøndelag Forskning og Utvikling har utført en spørreundersøkelse blant økoprodusentene i Trøndelag for å skaffe mer kunnskap om økologisk drift i de to fylkene. Rundt 2/3 av produsentene var fornøyd med sitt yrkesvalg som økobonde. Dette er en høyere andel enn det konvensjonelle bønder med ulike produksjoner har svart på samme spørsmål i tidligere undersøkelser. Argumenter knytta til miljø ble oppgitt som viktigste årsak til å drive økologisk, men mange svarte også «helsemessig bedre produkt sammenlignet med konvensjonell». I tillegg mente mange at produksjonsformen er mer interessant enn konvensjonell drift.

De fleste økobøndene ønsket også å opprettholde eller øke produksjonen i de nærmeste årene. Dette gjaldt alle produksjoner, unntatt korndyrking, hvor andelen som tror de vil redusere eller avvikle i løpet av de neste fem år er større enn de som tror de vil øke. Dårlig lønnsomhet, dårlig tilgang på or

ganisk gjødsel og dårlig driftsbygning nevnes som årsaker til kommende reduksjon. De som ønsker å øke produksjonen, begrunner det med god lønnsomhet og økende etterspørsel etter produktene.

 Økoprodusentene mener bortfall av omleggingstilskudd og for liten markedspris forklarer mye av årsakene til dårlig rekruttering av nye økobønder. En del nevnte også dårlig omdømme for økologisk landbruk som en viktig årsak.

G. Nossum: «Økobønder i Trøndelag-Kartlegging blant bønder med økologisk produksjon i Trøndelag» TFoU-rapport 2015:18