Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Markedet for norskproduserte økologiske varer er stort, både fordi forbrukerne foretrekker det og fordi leveransene går raskere enn importert vare. Grossister og butikker i undersøkelsen hevder dessuten at norskproduserte varer som regel har best kvalitet.

Markedet øker, men lite tilgang til norsk økologisk frukt og bær-

Markedet for økologisk frukt, bær og grønt øker. Det er et mål at økt forbruk skal dekkes mest mulig med norsk produksjon, men dette er i liten grad tilfelle. Flaskehalser og muligheter for økt norsk produksjon er kartlagt i to rapporter utgitt av Landbruksdirektoratet og NIBIO.

Jordbruksoppgjøret i 2015 ga Landbruksdirektoratet oppgaven med å kartlegge utfordringene i produksjon og marked for økologiske grønnsaker, frukt og bær. Med hjelp fra foregangsfylkene for økologiske grønnsaker, Vestfold, og frukt og bær, Hordaland og Sogn & Fjordane, har de utarbeidet en rapport som tar for seg disse problemstillingene. Det lille produksjonsvolumet, og dermed ujevn tilgang på varer, begrenser muligheten for å danne effektive verdikjeder.

Som en del av arbeidet har NIBIO gjort en kvalitativ studie av hele verdikjeden for økologisk frukt og grønt, i form av intervjuer og spørreundersøkelse blant aktører på ulike nivå i verdikjeden. Norsk økologisk produksjon av f.eks. gulrot er stor, mens det er for lite av f.eks. potet, løk og det meste av frukt og bær. De små mengdene gjør at det ikke er tilgang på produkter gjennom hele året, samtidig som noen produsenter ikke får omsatt hele produksjonen.

Rapporten peker på flaskehalser og muligheter i hele verdikjeden, både hos produsenter, pakkeri/fruktlager, grossister, omsetningsledd og butikk/storhusholdning. Markedet for norskproduserte økologiske varer er stort, både fordi forbrukerne foretrekker det og fordi leveransene går raskere enn importert vare. Grossister og butikker i undersøkelsen hevder dessuten at norskproduserte varer som regel har best kvalitet. 

Landbruksdirektoratet konkluderer blant annet med at tilgang på husdyrgjødsel og engareal til vekstskifte er tiltak som kan bedre forutsetningene for økt produksjon. Markedsføring og produktutvikling kan også være effektive tiltak for øke tilgangen på produkter. Bedre informasjon mellom aktørene i verdikjeden i form av tilbud, etterspørsel og pris nevnes også som tiltak.

RAPPORTER:

Vollmo, T. (ansvarlig) 2016.Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker. Utredning til partene i jordbruksoppgjøret 2016. Rapport nr. 10/2016. Landbruksdirektoratet

Milford, A.B., S. Kårstad, I. Pettersen, A. Strøm Prestvik & O. Storstad 2016. Flaskehalser og muligheter i verdikjeden for økologisk frukt, bær og grønnsaker. NIBIO Rapport Vol. 2 nr. 36