Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

2. års eng med mye kløver og få nematoder i jorda høsten 2014
2. års eng med mye kløver og få nematoder i jorda høsten 2014. Foto: Grete Lene Serikstad

-Kløvertretthet - jakten på årsaken fortsetter

Flere nematodegrupper ble observert i jordprøver tatt på gårder i Midt-Norge i 2014. Angrepsgraden av rotråte på kløver varierte. Det var liten sammenheng mellom angrep av ulike skadegjørere. Fortsatt leting etter årsak til kløvertretthet er nødvendig.

Kløvertretthet er en fellesbetegnelse på sykdom og misvekst hos kløver. I gjenlegg kan unge kløverplanter dø få uker etter spiring og i etablert eng kan kløverplantene bli små og svake og kløveren forsvinner etter 2-3 år. Dette kan skyldes både sopp og nematoder, eller en kombinasjon av disse. Vi vet at soppene rotråte (Fusarium spp.) og kløverråte (Sclerotinia trifoliorum) er utbredt i Norge, men ikke om disse kan knyttes direkte til kløvertretthet. Kunnskap om forekomst av plantepatogene nematoder i Norge er svært mangelfull.

Kartlegging av skadegjørere

Etter at det ble konstatert plantepatogene nematoder i jord på to økologiske gårder i Midt-Norge i 2011 har et kartleggingsarbeid vært utført for å få bedre kunnskap om utbredelsen av nematoder som kan skade kløver, og i hvilken grad dette er et problem i økologisk engdyrking i Norge. I 2012 ble det påvist i alt åtte plantepatogene nematodegrupper totalt på de seks økologiske gårdene i Sør- og Midt-Norge som deltok i undersøkelsen. Slike nematoder ble påvist også der kløveren så ut til å trives godt. Ulike nematoder angriper ulike plantearter, noen er artsspesifikke, mens andre kan ha hundrevis av vertsplanter. Kløver og korn er vertsplanter for flere nematodegrupper.

Ingen enkle løsninger

I 2013 ble det tatt flere prøver fra samme jorde, på en av gårdene fra 2012-undersøkelsen. Ni ulike nematodegrupper ble påvist, noen i svært høy konsentrasjon, men ikke alle disse er kjent for å gjøre skade på kløver. Det var dessuten vanskelig ut fra resultatene å konkludere om nematodene var årsak til flekkvis lite rødkløver i enga.

Mulige kombinasjonseffekter

I 2014 var derfor tida inne til å analysere mulig forekomst av både sopp og nematoder samtidig. Prøver av jord og rødkløverplanter ble tatt på 11 økologiske gårder i Midt-Norge. Halvparten av disse gårdene har vekstskifte med korn, mens de andre stort sett dyrker gras med kløver. Prøvene ble tatt i september. Angrep av kløverråte kan også påvises på våren, rett etter at snøen har gått. Da kan soppens overvintringsorganer, sklerotier, evt. sees med det blotte øye som svarte, avlange klumper. Det ble derfor også tatt prøver av kløverplanter våren 2015 på 10 av gårdene.

Resultater 2014

Tabellen under viser funn av ulike nematodegrupper og Fusarium i prøver tatt høsten 2014. Plantepatogene nematoder ble påvist i jord fra alle gårdene. Åtte ulike nematodegrupper ble påvist. I motsetning til undersøkelsene i 2012 ble spisshalenematoder påvist, men ikke nålnematoder. Spiralnematoder ble påvist på alle gårdene, på noen av gårdene i svært høy konsentrasjon. 

Rotråte (Fusarium spp.) ble påvist i alle prøvene, og gav varierende grad av skade på kløverplantene.

Det var ingen tegn til kløverråte. Sklerotier av denne soppen ble heller ikke påvist våren 2015. Inkubering i laboratorium av prøvene tatt i våres kunne heller ikke påvise kløverråte. Ingen funn av kløverråte er interessant i seg sjøl, siden kløverråte regnes som et stort problem i rødkløver og blir av forskere regnet som den viktigste årsaken til at rødkløver går ut etter to-tre år i eng.

Antall av ulike nematodegrupper i prøver av 250 ml jord og angrepsgrad (0: ikke angrep, 3: alvorlig angrep) av rotråte (Fusarium spp.) på rødkløverplanter fra 11 økologiske gårder i Midt-Norge i 2014. Gårdsnummer med *: Vekstskifte med korn

 

Gård nr.

Engalder

Spisshale-nematoder

Stunt-

nematoder

Rotsår- nematoder

Spiral- nematoder

Pin- nematoder

Ring- nematoder

Stubbrot- nematoder

Kløver-cyste nematoder

Fusarium

1

0

        0

       15

       13

           4

       18

         0

          0

         0

0,5

2

5

      28

       10

       34

     1030

         0

         0

          1

         0

3

3*

2

      78

         0

         4

       315

       31

         7

          0

         0

1

4*

2

      22

         2

         6

       460

         0

         0

          0

         0

1,5

5

5+

      30

         0

         1

       132

         0

         5

          0

         0

2

6

2

      10

       36

       75

         25

       20

         2

      190

         1

2

7*

1

      80

       10

         2

       620

         0

         0

          0

         0

1

8

2

        5

         0

         0

       279

         0

         0

          0

         0

3

9*

2

      55

       34

       23

       215

         4

         0

          2

         0

2

10*

2

      25

       93

       29

       190

       25

         0

          8

         0

2

11

2

        6

       10

       35

         14

         0

         0

          0

         0

3

Tetthet av spiralnematoder høyere enn 500 individer per 250 ml jord er kjent for å kunne gi skade på kløver. På stedet der prøven ble tatt på gård nr. 2, med 1 030 ind./250 ml jord, var det svært lite kløver. Det høye antallet av spiralnematoder i prøven fra gård nr. 7, med ettårig eng, kan skyldes mangeårig korndyrking på arealet.

God etablering av rødkløver i april 2015. Ingen tegn til sklerotier av kløverråte, verken visuelt eller i analysen av prøvene som ble tatt.

God etablering av rødkløver i april 2015. Ingen tegn til sklerotier av kløverråte, verken visuelt eller i analysen av prøvene som ble tatt.

{F6AA7E35DF5C}

Resultatene gir imidlertid heller ikke denne gangen grunnlag for klare konklusjoner. Det var liten sammenheng mellom antall nematoder, graden av soppangrep og prosent kløver der prøvene ble tatt.

Hva skjer videre i prosjektet?

I juni ble resultatene fra undersøkelsene presentert på kongressen for Nordiske jordbruksforskeres forening (NJF) i Riga, hvor forskere fra nordiske og baltiske land var til stede. Responsen på foredraget tyder på at mange mener dette er en viktig problemstilling for landbruk generelt og økologisk grovfôrdyrking spesielt, men at svært få arbeider med temaet. Problemet er at dette bare er en «tikkende bombe» foreløpig, og dermed lite synlig, men at manglende tiltak nå kan få store konsekvenser om noen år.

I denne jorda ble det registrert svært mange spiralnematoder høsten 2014, men samtidig fins det fine, frodige kløverplanter.

I denne jorda ble det registrert svært mange spiralnematoder høsten 2014, men samtidig fins det fine, frodige kløverplanter.