Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Åker med erter av sorten Faust
Åker med erter av sorten Faust; Foto: Agropub

Grønngjødsel med belgvekster gir ikke større lystgassutslipp-

Bruk av belgvekster i grønngjødselblandinger gir avlingsøkning året etter. Nitrogenet som disse belgvekstene samler gir ikke økt lystgassutslipp, viser et forsøk utført i Danmark.

I det danske forsøket ble ulike grønngjødselvekster dyrket som forkultur til bygg. Raigras, fôrreddik og vikke ble brukt i reinbestand, mens rødkløver ble sådd både i reinbestand og i blanding med gras. Kløver og vikke er belgvekster, med en unik evne til å samle nitrogen fra lufta. De er derfor et godt artsvalg i grønngjødselblandinger med tanke på avlingsnivå for hovedkulturen. I det danske forsøket gav kløver og vikke størst tørrstoffavling og størst nitrogenavling av bygg, i forhold til de andre grønngjødselvekstene og i forhold til kontrolleddet.

Med sin nitrogenfiksering og sitt høye innhold av nitrogen kan belgvekster mistenkes for å slippe ut mye lystgass (N2O), som er en viktig klimagass. I forsøket ble derfor utslipp av lystgass undersøkt for de ulike vekstene. Målingene forgikk over et år, fra vekstsesongen for grønngjødselplantene til høstingen av bygget året etter. Utslippene fra feltene med ulike vekster viste ingen statistisk forskjell per arealenhet. Regnet per kg avling var imidlertid tendensen at belgvekstene gav mindre utslipp av lystgass enn de andre vekstene, og mindre enn fra kontrolleddet, uten grønngjødsel. Bruk av fôrreddik som grønngjødselvekst gav størst utslipp totalt, og med stort utslipp i løpet av vinteren.

Forsøket ble utført som en del av det danske prosjektet HighCrop og EU-prosjektet Legume Futures. Forskerne konkluderer med at bruk av belgvekster som grønngjødsel kan gi økte avlinger av hovedkulturen uten å øke utslippene av lystgass.

Les mer om forsøket:

X. Li, P. Sørensen, S. O. Petersen og J. E. Olesen, Aarhus Universitet:

Legume-based catch crops can improve N-supply without increasing the N2O emission.