Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Økologisk vekstskifte med i nytt langvarig dyrkingsforsøk

Nå planlegges et langvarig feltforsøk for fire jordbruksøkosystem i Sverige. Økologisk og konvensjonell drift er med i forsøket, foruten agroforestry og et vekstskifte med flerårige kornarter. Systemforsøkene plasseres på to av de ni feltforskningsstasjonene som tilsammen utgjør SITES.

Sveriges lantbruksuniversitet og SITES arrangerte workshop om systemforsøket for forskere, rådgivere og produsenter i begynnelsen av mai. Målet med denne samlingen var å etablere nettverk, få synspunkter på utformingen av forsøket, samt få idéer til videre forsøk og forslag til aktuelle forskningsprosjekt som kan knyttes til systemfeltet. Mange viktige spørsmål om jordbruk kan ikke besvares gjennom vanlige, treårige prosjekt, derfor er langvarige forsøk svært verdifulle.  

SITES er en landsomfattende infrastruktur for land- og havbasert forskning i Sverige, tilgjengelig for forskere fra ulike miljø. SITES omfatter ni feltforskningsstasjoner som omfattter alle klimasoner i Sverige. Mange naturtyper er representert: jordbruksmark, skog, våtmark, ulike typer innsjøer og høyfjellsmiljø. På forskningsstasjonene er det forsøksarealer, forsøkslokaler og feltlaboratorier, og teknikere til inne- og utearbeid. Finansiering via Vetenskapsrådet skal bidra til å gi svenske forskere infrastruktur til forskning basert på registeringer og forsøk i felt. SITES er et samarbeid mellom Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Polarforskningssekretariatet og Sveriges lantbruksuniversitet.

Det nye systemforsøket skal plasseres på Lönnstorp ved Alnarp i Skåne og i Röbäcksdalen utenfor Umeå. Disse stasjonene er innrettet på studier av dyrkingssystemøkologi. Lönnstorp skal ha husdyrløse system, mens det i feltet i Röbäcksdalen skal inngå husdyr. Fire dyrkingssystem skal inngår i forsøket: konvensjonell og økologisk dyrking, et vekstskifte med flerårige kornarter og belgvekster, og agroforestry.

Det nye systemdyrkingsforsøket vil fokusere blant annet på bærekraftig utvikling av agroøkosystem, hvor økologisk drift er et av systemene som skal studeres. Klimarelaterte spørsmål vil også inngå i det nye forsøket.  Målet er å finne fram til ulike framtidsstrategier for et ressursvennlig og bærekraftig jordbruk. Forskningen i  "SITES Agroekologiska Fältförsök"  vil kunne brukes til mange typer av studier, for eksempel innen jord- og planteøkologi, biogeokjemi og agroøkologi. Prosjektet vil være åpent for alle forskere i Sverige og i andre land.

Les mer:

www.fieldsites.se/sv/

http://partnerskapalnarp.slu.se/konf/20150507.aspx