Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Gardbruker Anne de Boer har kyrne ut på beite etter mjølking. Foto: Anita Land

Økologisk mjølkeproduksjon på Tingvoll gard

På Tingvoll gard på Nordmøre har det vært drevet økologiske mjølkeproduksjon siden slutten av 1980-tallet. Drifta har gradvis endret seg, nytt fjøs er bygd og flere kyr melker mer enn før. Data fra mjølkeproduksjonen fra 1991 til 2013 er nå samlet i en rapport utgitt av Bioforsk.

På Tingvoll gard startet omleggingen til økologisk drift i 1987. Fra å være et sauebruk har det på garden blitt bygd opp en NRF-besetning som i 2013 bestod av 20 mjølkekyr. I 2006 økte mjølkekvoten kraftig, da garden gikk inn i samdrift med et nabobruk og samlet areal ble utvidet til 280 fulldyrka areal og 80 daa innmarksbeite. I 2011 flyttet dyra inn i nytt løsdriftsfjøs.

Garden drives av et forpakterpar, og eies av Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). Med en Bioforsk-avdeling på garden gir det gode muligheter for dokumentasjon av drifta over tid. Rapporten fra Bioforsk inneholder data for grovfôrkvalitet, fôring, mjølkeytelse, kvalitet på mjølka, alder på kyr, fruktbarhet og helse.

Data fra Kukontrollen viser at kg energikorrigert mjølk per årsku har økt fra 5 054 i 1991 til 8 360 i 2013. Samtidig har kraftfôrforbruket økt fra 17 til 23 FEm per 100 kg EKM. Denne utviklingen er i tråd med den generelle utviklinga i norsk mjølkeproduksjon. Mjølkeytelsen på Tingvoll Gard er likevel høyere og kraftfôrforbruket per 100 kg EKM lavere enn gjennomsnittet for alle norske mjølkeproduksjonsbruk, hvor tallene er henholdsvis 7 737 kg EKM per årsku og 27 FEm kraftfôr per 100 kg EKM. Tingvoll gard har en større andel grovfôr i fôrrasjonen enn gjennomsnittet for norske mjølkekubesetninger og beregninger viser at grovfôropptaket for kyrne på Tingvoll gard i snitt for hele perioden har vært 10,4 FEm per ku og dag.

I årene framover ønsker gardbrukerne å redusere bruken av kraftfôr. Leie av mer areal kan være aktuelt og det dyrkes ny jord og beitene forbedres for å få økt tilgang på grovfôr.

«Økologisk mjølkeproduksjon – langtidsstudier på Tingvoll gard 1991-2013». T. Strøm og M. Ebbesvik. Bioforsk Rapport nr. 144, 2014