Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Utstyr for hypping og radrensing

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet-

Livsløpsanalyser (LCA) er ikke tilstrekkelig utviklet som metode for å kunne brukes i sammenligninger mellom økologisk og konvensjonell produksjon for å avgjøre hvilken av driftsformene som er best for miljøet. Dette hevder sveitsiske forskere, som har vurdert 34 vitenskapelige arbeider hvor LCA ble brukt til å sammenligne økologisk og konvensjonelle produkter.

Livsløpsanalyser brukes ofte til å måle miljømessig bærekraft for ulike jordbruksprodukter. Brukt i sammenligninger av samme produkt produsert økologisk eller konvensjonelt, viser ulike studier store forskjeller i resultatene. Vanligvis er konklusjonen at økologisk produksjon gir lavere miljøpåvirkning per arealenhet, men at det per produsert mengde ofte er motsatt.

De sveitsiske forskerne undersøkte om disse resultatene bare skyldes lavere avlinger ved økologisk drift, eller om det også kunne ha andre årsaker, knyttet til metoden. De gikk gjennom 34 sammenlignende studier hvor LCA var brukt. Elleve av disse studiene omhandlet melk, seks kjøtt, en egg og 19 vegetabiliske matvarer. I de fleste tilfellene ble data fra gardsbruk benyttet, enten direkte eller via offisiell statistikk. De fleste studiene var fra Europa.

Forskerne fant at det i livsløpsanalysene ikke blir differensiert godt nok mellom driftsmetodene ved modelleringen og i analysene. Dette gjelder ikke minst for nitrogenet i systemet, som har betydning for blant annet forsuring, eutrofiering, utslipp av klimagasser og biodiversitet. N-tap til vann og luft baseres ofte på modellberegninger, som ikke tar hensyn til at det er organisk gjødsel og mindre nitrogenmengder i omløp i et økologisk driftssystem. Modellene for N-utslipp er utviklet med tanke på konvensjonell drift og fanger ikke opp forskjellene et økologisk system representerer.

 

De fant også at ofte ble bare et begrenset antall kategorier av miljøpåvirkninger målt. I ti av studiene ble bare utslipp av klimagasser analysert, i fem av studiene bare energi. Når analysene er så begrensete gir de ikke et fullstendig bilde av jordbrukets miljøpåvirkning. For eksempel var effekter på biodiversitet og jordfruktbarhet i liten grad med i analysene.

Forskerne konkluderer derfor med at LCA som metode ikke er tilstrekkelig utviklet til å kunne brukes til å trekke endelige konklusjoner om miljømessig bærekraft ved sammenligning mellom konvensjonell og økologisk drift.

 

Meier, M, Stoessel, F, Jungbluth, N, Juraske, R, Schader, C, Stolze, M, 2015. Environmental impacts of organic and conventional agricultural products – Are the differences captured by life cycle assessment? Journal of Environmental Management 149, 193-208

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479714004964