Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Hvordan kan vi bruke rånerest fra biogassanlegg i økologisk landbruk uten å få uønskede stoffer i miljøet?

-Råtnerest som gjødsel

Biogassproduksjon gir også en råtnerest, som kan brukes som gjødsel. Foruten næringsstoffer som nitrogen og fosfor kan råtneresten inneholde uønskete stoffer, avhengig av hva slags råstoff som brukes i produksjonen. På oppdrag fra Mattilsynet har Bioforsk utgitt en rapport om muligheter og begrensninger for bruk av råtnerest fra biogassanlegg som gjødsel i økologisk landbruk.

Biogassproduksjon kan være en god måte å resirkulere ulike typer organisk materiale på. Men dette råstoffet kan inneholde uønskete stoffer, som tungmetaller, organiske miljøgifter, smittestoffer og medisinrester. Noe av dette brytes ned i biogassprosessen, men noe vil overføres til råtneresten. Derfra kan disse stoffene ende opp i jord og vann og i organismer som lever i slike miljø.

Biogassproduksjon og bruk av råtnerest er regulert gjennom ulike lover og forskrifter. EU-forordningen for økologisk landbruk og dermed norske regler for slik produksjon tillater bruk av råtnerest. Både vegetabilsk og animalsk materiale er tillatt brukt. Råtnerest basert på kloakkslam er ikke tillatt brukt i økologisk produksjon, i motsetning til i landbruket ellers. Med den raske utviklingen som skjer, hvor stadig nye typer råstoff er aktuelt å bruke i biogassproduksjon, er det stadig behov for endringer og presiseringer i regelverket.

Samtidig er det behov for mer kunnskap om uønskete stoffer i biogassprosessen, i råtneresten og i miljøet ved bruk av råtnerest. Ikke minst trengs det langvarige feltforsøk med bruk av råtnerest, hvor en kan studere de uønskete stoffene over tid.

Rapporten tar for seg ulike uønskete stoffer og ulike typer risiko ved bruk av råtnerest. En type risiko er knyttet til jevn tilførsel av små mengder av kjente stoffer, som f.eks tungmetaller. En annen type risiko er knyttet til stoffer vi vet svært lite om, f.eks nanopartikler. I tillegg kan det forekomme tilfeldige, store mengder av stoffer, kanskje som resultat av ukontrollerte utslipp osv. En måte å redusere risikoen for innblanding av uønskete stoffer på, er f.eks å kildesortere husholdningsavfallet, slik at det organiske materialet sorteres for seg.

Rapporten gir også en oversikt over relevant internasjonalt og nasjonalt regelverk om bruk av råtnerest, og en kort presentasjon av eksisterende biogassanlegg og pågående prosjekter knyttet til bruk av råtnerest som gjødsel. Innholdet i rapporten brukes som grunnlag for diskusjoner i Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU) om regler for bruk av råtnerest i økologisk drift.

Serikstad, G.L. Bruk av råtnerest i økologisk landbruk. I. Aktuelle ingredienser til biogassproduksjon. Bioforsk Rapport nr. 7, 2015