Emne

Slå riktig -

Når og hvor ofte bør enga høstes for å få størst mulig avling? Hvilke faktorer betyr mest for avlingsnivået – og hvordan kan man oppnå best mulig grovfôrkvalitet? Eksisterende data fra norske forsøksserier med økologisk engdyrking har blitt analysert for å kvantifisere avlingsmengde og avlingskvalitet.

Nok grovfôr av god kvalitet er viktig for å oppnå høy avdrått i økologisk mjølkeproduksjon, sier forsker Håvard Steinshamn ved Bioforsk Økologisk. De siste åra har flere produsenter gått fra to til tre slåtter i sesongen. Det øker fôrverdien.  Men mange andre faktorer har også betydning for grovfôrkvaliteten, ikke minst kløverinnholdet, tidspunkt for førsteslått og tidsrom mellom første og andre slått.

For å finne mer ut om hva som påvirker engavlingene, har data fra fem eldre forsøksserier blitt brukt i en statistisk analyse. Feltforsøkene har vært utført i hele landet, og avlingstall fra 1993 til 2010 er med i analysen. Med grunnlag i disse tallene har avlingsnivå og avlingskvalitet for to tenkte slåttesystem for Midt-Norge blitt beregnet, med to og tre slåtter og med to ulike kløvernivå i avlinga. Foruten avlingsmengde har en rekke kvalitetsmål for avlingene blitt beregnet.

Økt kløver øker avling

- Ikke uventet økte avlingen, både av tørrstoff og energi, med seinere førsteslått, forteller Steinshamn. Samtidig ble kvaliteten redusert. Tidlig første slått gav høyere avlingsnivå og dårligere avlingskvalitet i gjenveksten enn sein førsteslått. Økt kløverinnhold økte den samlede årsavlingen, i snitt gav eng med 40 % kløver om lag 30% høyere avling enn eng med bare 10 % kløver. Med høyt kløverinnhold var det liten forskjell mellom to og tre høstinger på samlet årsavling, både i tørrstoffmengde og energiverdi.

Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.