Emne

Økologiske kornavlinger i Sverige, regionale forskjeller

Jordbruksstatistikk viser at økologiske kornavlinger i Sverige varierer mellom regioner. Sammenlignet med avlingsnivået for konvensjonelt korn, var de økologiske kornavlingene noe lavere. Variasjonen mellom år er ofte lik for de to driftsmåtene.

Det svenske Jordbruksverket utarbeider jordbruksstatistikk hvert år. Nå foreligger tallene for 2013. Et kapittel i årboka omhandler økologisk jordbruk og husdyrhold. I et eget blogginnlegg er avlingstallene for korn presentert og analysert.

Nær en tredel av den økologiske korndyrkingen i Sverige er havre. Omtrent 15 % av det totale arealet av havre og vårhvete dyrkes økologisk i Sverige. For bygg og høsthvete er andelen økologisk areal rundt 5 %. Så lenge det har vært avlingsstatistikk for både konvensjonell og økologisk dyrking, viser tallene at det gjennomsnittlige avlingsnivået for de to driftsformene ofte varierer likt mellom ulike år.

Vanligvis er forskjellene i avling mellom økologisk og konvensjonelt dyrket bygg mindre i skogsbygdene lenger nord enn i «slättbygdene» lenger sør. For eksempel var økologiske byggavlinger gjennomsnittlig 68 % av de konvensjonelle i Götalands «södra slättbygder», mens tilsvarende tall for øvre Norrland var 87 %.

Tallene er hentet fra «Jordbruksstatistisk årsbok». Her fins det også avlingstall for eng, korn, potet og belgvekster til modning, oppdelt i geografiske områder. Husk at avlinger er oppgitt per hektar (= 10 daa).

Blogginnlegg:

http://jordbruketisiffror.wordpress.com/2014/11/20/fascinerande-fakta-om-ekologiskt-odlad-spannmal/

Kapittel om økologisk produksjon i «Jordbruksstatistisk årsbok» for 2014: www.jordbruksverket.se/download/18.37e9ac46144f41921cd26f97/1406032002174/Kap+11+Ekologisk+produktion.pdf


Kommentarer til artikkelen

Legg til ny kommentar:
  • Vis respekt for andre lesere og omtalte personer. Kommentaren kan være inntil 1000 tegn.