Emne

-Bioforsk aktivt med i europeisk forskning innen økologisk mat og landbruk

CORE Organic er et internasjonalt forskningsprogram støttet av EU og 22 europeiske land. For tida omfatter programmet 14 prosjekter innen ulike tema. Bioforsk deltar i flere av prosjektene.

CORE Organic startet i 2003 og skal bidra til økt internasjonal forskning innen økologisk mat og landbruk. Programmet er et såkalt ERA-nett, det vil si et samarbeid mellom departement eller forskningsråd i de deltakerlandene som bevilger penger til økoforskning. Norges Forskningsråd bidrar med midler fra Norge via Bionær-programmet. Forskningsprogrammet koordineres av ICROFS (Internasjonalt senter for forskning i økologisk jordbruk og matvaresystemer) i Danmark. EU gir økonomisk støtte til koordineringen, men ikke til selve prosjektarbeidet. 

Mangfoldige kornsorter, alternative fosforkilder og velferd for enmaga dyr

For tida arbeides det med 14 CORE Organic -prosjekter over hele Europa. De omhandler planteforedling i korn og kjernebelgvekster, mer robuste dyrkingssystemer, nye fosforkilder i økologisk landbruk, helse og velferd for enmagete dyr og kvalitet og marked for økologiske produkter. Prosjektene ble presentert på et møte i Stockholm i oktober, der Atle Wibe fra Bioforsk Økologisk deltok.  Han leder prosjektet «Softpest multitrap», som avsluttes i løpet av året.  Bioforsk Økologisk deltar også i prosjekter med kortnavnene «COBRA» og «ImproveP», og dessuten i prosjektet «FertilCrop», som nylig ble innvilget.

Softpest multitrap

Jordbærsnutebille, bringebærbille og håret engtege er viktige skadegjørere i økologisk jordbær- og bringebærproduksjon. Ved bruk av duftfeller kan disse skadedyra kontrolleres uten bruk av kjemiske sprøytemidler. I «Softpest multitrap» er det undersøkt hvilke kombinasjoner av luktstoffer som er mest effektive, og hvordan luktfellene skal utformes for å gi best mulig virkning. Forekomsten av de tre insektartene har blitt grundig undersøkt i Norge, i flerårige feltforsøk med utprøvinger av feller. Foruten å koordinere hele prosjektet har Atle Wibe arbeidet spesielt med jordbærsnutebiller. Bioforsk Plantehelse er også med i prosjektet, sammen med forskere fra fem andre land i Europa.

COBRA – mangfold i planteforedling

Kravet til at sorter skal være enkle å gjenkjenne for å kunne aksepteres som salgbare av dem som markedsfører frø, har gjort renlinjede sorter mer ensartete enn tidligere. Dette øker sårbarheten, spesielt i økologiske dyrkingssystem som ikke har samme muligheter som konvensjonelle til å kompensere for ugunstige forhold med ekstra gjødsling eller sprøyting.

COBRA-prosjektet arbeider med populasjoner, og engelske forsøk har vist at det kan utvikles godt tilpassede lokale sorter ved å dyrke populasjoner på ett bestemt sted over mange år, og gjøre utvalg av de beste linjene. Nå skal slike linjer testes i Europa, og COBRA følger utviklingen både avlingsmessig og med tanke på regelverk. I dette prosjektet deltar partnere fra ikke mindre enn 22 land. Målet er å forbedre frøkvaliteten og sortsmaterialet for korn og ettårige belgvekster til modning. Norske bidrag til COBRA er å undersøke rotmorfologi i korn (Bioforsk Økologisk ved Anne-Kristin Løes), og å bidra med norske kunnskaper og erfaringer om hvordan bønders rettigheter til eget såfrø, inkludert retten til å utvikle sine egne, lokale sorter, kan ivaretas i en stadig mer globalisert verden (Oikos ved Regine Andersen).

FertilCrop

Hovedformålet med FertilCrop er å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i husdyrløse økologiske dyrkingssystemer. Prosjektet skal utnytte kunnskapen fra pågående feltforsøk rundt i Europa for å undersøke hvordan ulike dyrkingstiltak som vekstskifte og jordarbeiding påvirker jordas fruktbarhet.  Avling, mikrobiell bestand og aktivitet i jorda, nitrogentap, oppbygging av karbon i jord og utslipp av drivhusgasser er viktige element. Det skal utvikles et enkelt planleggingsprogram for produsenter, for strategisk planlegging av tiltak som kan fremme jordfruktbarhet i planteproduksjonen.  Bioforsk Økologisk (Sissel Hansen og Randi Frøseth) er ansvarlig for arbeidet med å undersøke effekt av dyrkingstiltak på nitrogentap, karbonlagring og utslipp av drivhusgasser. Sammen med Bioforsk Plantehelse (Lars Olav Brandsæter) bidrar de også med forskningsdata fra tidligere forsøk.

 Kort omtale av pågående prosjekter (på engelsk):