Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Foto: Leif Arne Lie

Hvordan øke avlingene i økologisk landbruk?

Spørsmålet har vært tema for en arbeidsgruppe i det europeiske nettverket EIP-AGRI. Nå har de gitt ut en brosjyre om praktiske løsninger og gode eksempler på hva som kan gjøres for å gi høyere og mer stabile avlinger i det økologiske landbruket.

Mange faktorer spiller inn når avlingene er lave. Her kan nevnes dårlig jordfruktbarhet, mangelfull gjødsling, utilstrekkelig ugraskontroll, stort sykdoms- og skadedyrspress og feil sortsvalg. Brosjyren nevner blant annet nye redskaper og maskinsamarbeid, utvikling av nye gjødselslag og bruk av kunnskap om samplanting og jorddekke som eksempler på praktiske løsninger som kan tas i bruk.

De gode eksemplene som beskrives i brosjyren er tatt fra blant annet Finland, Tyskland, Spania og Frankrike. Her legges det vekt på samarbeid mellom forskere, rådgivere og bønder som en viktig forutsetning for å lykkes. Andre eksempler nevner bruk av lokale sorter og bruk av organisk avfall fra industrien som råstoff for kompost.      

Forslagene i brosjyren vil være en kunnskaps- og idekilde for «innovasjonsgrupper». Disse arbeidsgruppene vil være en fortsettelse av arbeidet i det Europeiske Innovasjonspartnerskapet EIP-AGRI. I Sverige vil slike grupper kunne støttes økonomisk gjennom Landsbygdsprogrammet.

EIP-AGRI 2014. Innovative Solutions for Organic Farmers in the EU. Optimising Arable Yields.