Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Bygg med underkultur
Økologisk bygg med underkultur. Foto: Randi Berland Frøseth

-Økologisk landbruk gjør landbruket bedre

Satsing på økologisk landbruk begrunnes blant annet med driftsformens rolle som spydspiss i arbeidet for å gjøre norsk landbruk mer miljøvennlig og bærekraftig. På oppdrag fra Norges Bondelag har Bioforsk Økologisk utgitt rapporten «Økologisk landbruk – driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket».  -Rapporten viser ved eksempler hvordan økologisk landbruk bidrar til å påvirke landbruket innenfor temaene dyrevelferd, kjemisk plantevern, gjødsling, jord- og plantekultur, sier rådgiver Grete Lene Serikstad i Bioforsk

Oversikten i rapporten omfatter endringer i offentlige regelverk og ordninger for landbruk generelt, i tillegg til praktiske driftsmåter i det økologiske landbruket som også har blitt tatt i bruk av konvensjonelle produsenter.

For å vurdere økologisk landbruk sin spydspissfunksjon og overføringsverdi fullt ut er det nødvendig å se på driftsformen både slik den presenteres i internasjonalt vedtatte prinsipper og definisjon, vedtatt av International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), i regelverket som Mattilsynet har ansvar for og hvordan driftsformen blir praktisert.

 Ugraskontroll uten kjemi

Innen praktisk drift er det blant annet kontroll av ugras og andre skadedyr uten bruk av kjemiske sprøytemidler hvor det økologiske landbruket har bidratt med løsninger som seinere har blitt tatt i bruk av konvensjonelle bønder. Dette gjelder også synet på husdyrgjødsel som en viktig plantenæringsressurs. På den tida det ble startet utprøving med lagring, behandling og spredning av husdyrgjødsel innen det økologiske landbruket, var det mange som ennå anså slik gjødsel som et avfallsproblem.

 

Forskning og utvikling viktig

Forfatterne Liv Solemdal og Grete Lene Serikstad nevner er også betydningen av Forskning og utvikling (FoU)-virksomhet initiert av økologisk landbruk  som viktig. Utvikling av metoder og utstyr til en drift helt uten bruk av kjemiske sprøytemidler og kunstgjødsel, vil i neste omgang også komme integrert  landbruk så vel som konvensjonelt jordbruk til nytte. Eksempler på dette er nytt maskinelt utstyr for ugraskontroll og bruk av feromoner og andre duftstoffer, som er under utvikling og vil kunne tas i bruk i hele landbruket.

Rapporten konkluderer ikke med at endringer i f.eks regelverk utelukkende skyldes påvirkning fra økologisk landbruk, men heller at det er ett av flere elementer som har lagt grunnlag for endringer i form av utvikling mot et mer miljøvennlig, konvensjonelt landbruk.

 

Økologisk landbruk – driftsformens spydspissfunksjon til det norske landbruket. Av Liv Solemdal og Grete Lene Serikstad. Bioforsk Rapport Vol 9 Nr. 14 2014.