Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Enkorn
Fosfor er avgjørende for verdens matvareproduksjon, men det er bemerkelsesverdig lite kjent tema i Norge. Foto: Jon Magne Holten

Fosfor i søkelyset-

Råstoff til fosforgjødsel vil bli en utfordring i framtida. Etterspørselen øker, lagrene av mineralsk fosfor tappes. Resirkulering av fosfor blir stadig viktigere for å opprettholde matproduksjonen. Kan fosfor i kloakkslam brukes på nytt? 

Ny rapport

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Støttekomiteen for Vest-Sahara har nylig utgitt rapporten «Fosforvarselet». I presentasjonen av rapporten sier Småbrukarlaget på sine nettsider: «Sett i lys av hvor avgjørende fosfor er for verdens matvareproduksjon, er det bemerkelsesverdig at det er et såpass lite kjent tema i Norge.» Rapporten gir en innføring i situasjonen for fosforutvinning, gjødselbehov og muligheter for resirkulering. Marokko har verdens største reserver av fosfatstein, noe av dette finns i okkupert område i Vest-Sahara. Dette, sammen med økende priser på fosforgjødsel, gjør spørsmål om fosfor til storpolitikk. Rapporten er utgitt med støtte fra NORAD.

Bruk av kloakkslam som gjødsel i økologisk landbruk?

Kloakkslam inneholder fosfor (P). I Norge blir kloakk renset ved avvanning og stabilisering av slammet med kalk, eller slammet kan brukes som ett av flere substrat i biogassanlegg. Blir ikke restproduktene brukt som gjødsel forsvinner organisk materiale og næringsstoffer som kunne gjort nytte for seg i jorda. Slammet kan imidlertid inneholde tungmetaller, patogener og miljøgifter som for eksempel rester av plantevernmidler. Restproduktene fra slam er per i dag ikke lov å bruke i økologisk dyrking. I flere europeiske land, f.eks. Sveits, er det heller ikke lov å bruke kloakkslam som gjødsel i konvensjonell dyrking.

Det er et paradoks at mange av de uheldige stoffene også fins i mange av de produktene som det er tillatt å gjødsle med. Det finnes teknologi som feller ut fast P-gjødsel som kalsiumfosfat eller struvitt (magnesium-ammonium fosfat), og det er mulig å rense ut fast P-gjødsel fra asken etter brenning av avvannet slam. Slike produkter vil inneholde mindre patogener, tungmetaller og miljøgifter enn kalket slam. Men det er vanskelig å ta vare på alle næringsstoffene ved en slik behandling, det er energikrevende, og de ferdige gjødselproduktene kan inneholde betydelige mengder med mineralsk nitrogen.

Spørsmål omkring resirkulering av fosfor vil bli diskutert på et arbeidsmøte arrangert av Bioforsk Økologisk på IFOAM sin verdenskongress i økologisk landbruk, i Istanbul 14. oktober.  Workshop’en «Re-use the phosphorus!» er en del av prosjektet «Improve P», som er finansiert av det europeiske CORE Organic-programmet.

 Se mer om prosjektet her: Improve P

 Hanserud, O.S. Fosforvarselet, 2014