Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologiske epler

-Dansk forskning på plantevern i økologisk fruktdyrking

Plantevern er et viktig tema for dansk forskning i økologisk fruktdyrking. Arbeidet videreføres i et nytt prosjekt i år. Tiltak mot ugras og andre skadegjørere prøves ut i eple- og pæredyrking, men metodene er aktuelle for alle typer frukt. Utvikling av nye metoder mot sopp og skadedyr er nødvendig for å gi større utbytte og bedre lønnsomhet i produksjonen.

I 2011 startet det treårige danske prosjektet FruitGrowth, med mål om å løse utfordringer i økologisk frukt- og bærdyrking, og med vekt på plantevernløsninger. I 2014 videreføres arbeidet i et nytt, fireårig prosjekt, Protecfruit. Aarhus Universitet leder prosjektet, hvor også fire fruktdyrkere deltar. Her følger en kort omtale av de ulike delene i prosjektet som angår plantevern.

Tiltak mot ugras

Mye av utstyret for mekanisk kontroll av ugras arbeider så dypt ned i jorda at de øverste røttene på frukttrærne skades. Flere av disse redskapene klarer heller ikke å fjerne ugraset helt inne ved trestammene. For å løse dette har det vært arbeidet med ugrasbrenning med varmluft, biologisk nedbrytbart jorddekke og bruk av halm som dekke.

Ugrasbrenneren er sjølgående, og kan drepe ugraset under selve brenneren og 25-30 cm ut på begge sider, noe som gir god effekt både mellom og i radene av frukttrær. En prototyp prøves nå ut i markforsøk. De andre tiltakene som ble prøvd ut mot ugras gav store vinterskader på grunn av musegnag eller frostsprengning. Det konkluderes med at bare mekanisk ugraskontroll, hvor jorda holdes fri for ugras, gav lavt nok skadenivå over vinteren. Der ugraset ikke var fjernet i det hele tatt var det lav tilvekst, lav avling og liten fruktstørrelse.

Epleskurv

Det første prosjektet viste at enkle tak over frukttrærne reduserte forekomsten av epleskurv kraftig. Soppsporene trenger fuktighet i en viss tid for å spire og taket reduserte tida blad og frukt  var fuktige nok for spiring. Fruktstørrelse og sukkerinnhold så ikke ut til å bli påvirket av taket, men i det nye prosjektet vil eventuelle bivirkninger av takdekke undersøkes nøyere.

Sprøyting med svovel og bikarbonat (bakepulver) har også vist å ha god virkning mot epleskurv, både forebyggende og kurativt. Spredning gjennom sprinklervanning gav god effekt og var tidsbesparende i forhold til å bruke vanlig sprøyteutstyr. De videre forsøkene skal prøve ut plassering av sprinklerdysene i ulik høyde i frukttrerekkene.

Naturlige plantevernmidler mot epleveps

Naturlige planteekstrakter ble prøvd ut mot epleveps. Midlene basert på kvassia (MD-Quassin) og spinosad (Tracer) virket godt på vepselarvene, mens det neem-baserte midlet ikke virket like bra. Ingen av disse midlene er per i dag godkjent for bruk, verken i Norge eller Danmark.

Andre tiltak mot skadedyr og sopp

Forsøkene i 2012/13 viste at samplanting med blomsterplanter mellom trerekkene gav økt aktivitet av nyttedyr og færre larver av eplevikler. I det nye prosjektet vil forskerne undersøke om slik samplanting også kan redusere antall eplebladlus, ved at en legger til rette for oppformering av lusas naturlige fiender.

Bruk av snyltevepsen Trichogramma gav ikke signinfikant reduksjon i andel epler med epleviklerskader i utprøvingene i 2012/13. Nye forsøk vil omfatte bruk av sopp, som er giftige for larvene av pæregallmyggen.

Plantevern i frukt dreier seg også om lagringsforholdene etter høsting. Skånsom høsting ved rett modningsstadium, rask nedkjøling og lavt oksygeninnhold under lagring gir mulighet for langtidslagring.Det er kjent at lagersykdommer kan forebygges ved varmebehandling rett etter høsting. De danske forskerne skal undersøke om holdbarheten kan forbedres ytterligere med en kombinasjon av varmt vann og UV-lys. Ny forskning tyder på at en kombinasjon av vann tilsatt bikarbonat og UV-lys vil gi bedre effekt enn hver enkelt metode for seg. Forskerne tror at behandlingen vil kunne redusere svinnet med 20-50 %, avhengig av hva slags frukt som behandles.

I september arrangeres gratis markvandringer i epleplantasjene som deltar i Protecfruit.

Les mer