Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Klimagassutslipp fra mjølkeproduksjon er mer enn bare raping-

Drøvtyggere beskyldes for store klimagassutslipp i form av metangass-raping. En svensk doktoravhandling viser at grovfôrproduksjonen står for nærmere halvparten av totalt utslipp fra mjølkeproduksjonen. Den gode nyheten er at disse utslippene kan reduseres ved å utnytte ressursene i grovfôrproduksjonen best mulig.

Ved hjelp av livssyklusanalyser (LCA) beskriver avhandlingen hvor i produksjonskjeden på en mjølkeproduksjonsgård klimagasser slippes ut. Mjølkeproduksjon i fem svenske regioner, med to forskjellige nivå av grovfôrkvalitet, inngikk i studien. I undersøkelsen stammet mer enn 80 % av utslippene fra produksjon og fordøyelse av fôr.

Utslippsmengden varierte mellom gårdene, noe som skyldtes ulik utnytting av ressursene i grovfôrproduksjonen, og i liten grad fôrsammensetningen. Grovfôret stod for mer enn halvparten av utslippene fra fôret totalt. En mer effektiv bruk av areal, gjødsel, dyr og fôr vil derfor redusere utslippene. Blant annet vil kyrnes levealder ha betydning. I rapporten er det regnet ut at rekrutteringskvigene stod for 20 % av totalt klimagassutslipp fra fôrproduksjonen og metangassutslippene ved fordøyelsen.

Forfatteren diskuterer også forskjellene i utslipp mellom jordbruket og andre samfunnssektorer. Utslippene fra energiproduksjon, transport og industri er i hovedsak karbondioksid. Fra mjølkeproduksjonen er utslippene for en stor del metan og lystgass, fra biologiske prosesser i jord, gjødsel og fordøyelse. Det innebærer at jordbruksproduksjonens klimaeffekter er vanskeligere å måle og mengdene er beheftet med stor usikkerhet. Forfatteren påpeker at vurderinger av utslipp på ulike garder eller mellom like produksjoner derfor krever lik beregningsmåte for å kunne sammenlignes.  

Avhandlingen består av ulike temaartikler, hvor en av dem ser på klimagassutslippene fra mjølkeproduksjon i Sverige og på New Zealand. Avhandlingen er skrevet på engelsk, men har også et sammendrag på svensk.

Greenhouse Gas Emissions from Swedish Milk Production – Towards Climat-Smart Milk Production. M. Henriksson 2014. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2014:28