Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

Økologisk best for humlene

Det er ikke nok å øke andelen kløvereng i landskapet ved konvensjonell dyrking, for at humler og andre pollinerende insekter skal trives bedre. Økologisk jordbruk er mer effektivt for insektenes trivsel og dermed økt pollinering, viser en ny studie fra Universitetet i Lund, Sverige.

Best pollinering med økologisk dyrking

Forskere ved Universitetet i Lund i Sverige har undersøkt hvordan økologisk dyrking samt andelen eng i landskapet påvirker pollinering av åkerbønne. De konstaterer at utvidet konvensjonell eng ikke var et like effektivt tiltak som økologisk jordbruk.

 

Intensiv eng har negative konsekvenser

- Eng er positivt for jordstruktur og jordorganismer, men de konvensjonelt dyrkede engene synes ikke å være et like effektivt tiltak som økologisk landbruk for å øke pollinering av visse avlinger. Det kan være på grunn av den intensive bruken av eng, noe som reduserer mengden av blomsterressurser i engen. Intensiv engbruk har tidligere vist seg å ha negative konsekvenser for noen arter av fugler som hekker i engene, sier Georg Andersson, doktor i miljøvitenskap ved senter for Miljø og klimaforskning, Universitetet i Lund.

 

Ny jordbruksstøtte i EU med fordel for økobønder

EU innfører en ny jordbruksstøtte fra 2015 der bønder blant annet kan få støtte for å bevare beitemark og eng som er minst fem år gammel. De som dyrker økologisk behøver imidlertid ikke å oppfylle tidskravet.


Les mer hos Universitetet i Lund