Gjødsel & næring
IMPROVE-P Consortium med Cecile Thonar (FiBL CH), Jakob Magid (Univ. Copenhagen), Paul Mäder (FiBL CH), Anna Freudenthaler (BOKU), Jürgen-Kurt Friedel (Boku), Julia Cooper (Univ. of Newcastle), Astrid Oberson (ETHZ), Stefan Hörtenhuber (FiBL AT), Emilio Alvarenga (Bioforsk), Torsten Müller (Univ. of Hohenheim), Anne-Kristin Loes (Bioforsk), Gregor Meyer (ETHZ & FiBL), Kurt Möller (University of Hohenheim), project coordinator), Eva Brod (Bioforsk), Andreaas de Neegaard (Univ. of Copenhagen), Minze Wollmann (Univ. of Hohenheim)

Fosfor må brukes flere ganger-

Fosfor er et viktig plantenæringsstoff, men er en begrenset ressurs i global sammenheng. Både i konvensjonelt og økologisk landbruk trengs en bedre og mer effektiv utnytting av fosfor. I det nye forskningsprosjektet «Forbedret effektivitet av fosforressursene i økologisk landbruk gjennom resirkulering og biologisk mobilisering» (IMPROVE-P) skal en arbeide med slike problemstillinger.

Økologiske landbrukssystem er avhengig av effektiv bruk og resirkulering av tilgjengelige ressurser. Slik vi disponerer fosforet i matproduksjonen i dag, blir som regel dette viktige næringsstoffet brukt bare én gang av plantene. Fosfor forsvinner fra landbruket i form av plante- og husdyrprodukter. Noe fosfor blir utilgjengelig for plantene gjennom binding til jordpartikler etter gjødsling, mens en del fosfor tapes ved avrenning og erosjon til vassdrag og hav. Svært lite brukes på nytt gjennom resirkulering av organisk avfall tilbake til dyrka jord. Det er på høy tid å utvikle en bedre resirkulering av fosfor fra urbane områder og matindustrien.

Hovedmålet til IMPROVE-P-prosjektet er å forbedre systemene for resirkulering av fosfor i økologisk landbruk. Først skal det utarbeides en oversikt over status for fosfor-bruken i økologisk landbruk i de seks landene som deltar i prosjektet. Deretter vil man vurdere nåværende regelverk for godkjenning av fosforgjødsel fra resirkuleringsprodukter. I dag er kompostert husholdningsavfall, kjøtt- og beinmel og treaske tillatt, mens for eksempel kloakkslam og aske fra kloakkslam ikke er tillatt i følge EU-forordningen for økologisk produksjon. Prosjektet skal også utarbeide en modell for å vurdere risikoen for akkumulering av uheldige stoffer i jorda ved bruk av forskjellig resirkulert materiale.

For å stimulere biologisk mobilisering av fosfor fra reserver i jorda skal forskerne i IMPROVE-P undersøke effekten av grønngjødsel og vekstfremmende rotsonebakterier på plantetilgjengeligheten av fosfor i jord. Prosjektet har også en samfunnsfaglig side, der en vil kartlegge hvordan ulike brukergrupper forholder seg til ulike typer av resirkulert fosforgjødsel, både de som nå er tillatt og de som ikke er det. Kan skeptikere påvirkes gjennom informasjon og dialog? Kan det tas hensyn til det skeptikerne er redd for gjennom den tekniske framstillingen og håndteringen av resirkulert fosforgjødsel? Et viktig mål for prosjektet er å utvikle prosedyrer for godkjenning av fosforgjødsel fra resirkulerte produkter ut fra en helhetlig livsløpsanalyse, «life cycle assessment»-vurdering (LCA). Prosjektet har økobønder, forbrukere, forvaltning og lovgivere som målgruppe.

Prosjektet er finansiert gjennom det europeiske forskningssamarbeidet CORE Organic II, hvor Norges Forskningsråd gjennom Bionærprogrammet bidrar med den norske andelen. Prosjektleder er Dr. Kurt Möller fra Universitet Hohenheim i Stuttgart. Norsk kontaktperson er Anne-Kristin Løes.

Prosjektinformasjon: https://improve-p.uni-hohenheim.de og www.coreorganic2.org

 

Bildetekst her...