Nyhetsarkiv
Nyhetsbrev
Legg meg til
NORSØK
6630 Tingvoll
Telefon: +47 930 09 884
e-post: agropub@norsok.no Redaktør: Anita Land
Fagredaktør: Grete Lene Serikstad

økofunn

-Ugrassregulering med traktor og hakke
Foto: Leif Arne Holme (C)

Avlingstall for økologisk drift

Bioforsk Økologisk har samlet avlingstall for ulike produksjoner i økologisk landbruk i Norge. Dataene kommer fra avlingsregistreringer utført på gårdsbruk og fra registreringer gjort på ulike forsøksfelt.

I den nye basen fins avlingstall for de viktigste planteproduksjonene i økologisk landbruk. Det er særlig mange data for engdyrking. I tillegg fins det oversikt over avlingstall for korn, beite, grønnfôr, kornkross, potet, frukt, grønnsaker og potet. Avlingstall fra og med 2000 er tatt med i oversikten.

Tallene viser at det er stor variasjon i avlingsnivået i økologisk landbruk, slik det også er i konvensjonelt landbruk. Avlingene bestemmes av jord og klima, gjødsling og jordarbeiding, sortsvalg og skadegjørere. Innhøstings- og lagringsteknikk, sorteringsregler og bruksområder bestemmer til slutt hvor stor del av avlingen produsenten får betalt for. Avlingsnivået blir også påvirket av om avlingsregistreringene er utført i praksisdyrking eller i forsøksfelt. Mengde data fra de ulike registreringene varierer også.

Registreringene er utført av landbruksrådgivere, forskere og andre. Avlingstallene vil kunne brukes av mange, ikke minst landbruksrådgivere og produsenter. Resultatene er presentert i Excel-ark for hver kultur. Stedsangivelse i form av kommune og fylke er oppgitt, ellers er resultatene anonymisert. Det er mulig å hente ut aktuelle tall, for eksempel inndelt etter fylke eller år.

Prosjektet fortsetter i 2013, da vil også tall for de siste årene bli med i oversiktene. Flere kulturer vil også komme med etter hvert.

>>Avlinger i økologisk landbruk