Emne
Eng og tingvollkirka
Foto: Bioforsk

Avlinger for eng, grønnfôr og beite

Eng er en svært viktig kultur i økologisk landbruk og utgjør mer enn 60 % av samlet økologisk areal i Norge. Antall registreringer i denne oversikten er absolutt størst for engdyrking.

Ulike engbelgvekster som rød- og alsikekløver er en nødvendig del av den botaniske sammensetningen i økologisk eng. Belgvekstene samler nitrogen fra lufta og gjør næringsstoffet plantetilgjengelig ved hjelp av Rhizobium-bakterier i knoller på røttene. De øker også proteininnholdet i grovfôret. Mengden belgvekster og totale engavlinger varierer med alderen på enga.

Tilgangen på husdyrgjødsel kan være en begrensende faktor ved økologisk engdyrking. Særlig kan mengden husdyrgjødsel være begrensende for avlingsnivået hvis husdyra går mye på utmarksbeite, som sau, geit og ammekyr.

Naturgitte forhold, som klima og jordtype, innvirker på avlingsnivået. Grøftetilstand og jordpakking er viktige dyrkingsfaktorer som påvirker veksten.

Avlingstallene for eng, grønnfôr og beite er delt inn i tall fra forsøksfelt og fra avlingsregistreringer foretatt på ulike skifter på gårdsbruk. Antall slåtter, avling for hver slått og samlet årsavling er oppgitt. I tillegg til avlingstall i form av kg TS eller fôrenheter per dekar varierer mengden data for de ulike registreringene.

>> Les mer om engdyrking og grovfôrproduksjon i økologisk landbruk

Resultatene er presentert i Excel-ark . I  Excel-arket er det en forklaring av de ulike parametrene som er oppgitt.

Beiteavlinger - forsøksresultat

Beiteavlinger i skog og utmark

Engavlinger - feltdata

Engavlinger - forsøksresultat

Grønnfôravlinger - feltdata

Grønnfôravlinger - forsøksresultat